شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی, دوره (3), شماره (1), سال (2011-11) , صفحات (45-51)

عنوان : ( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی روی اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎﻟﻮژن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻟﻔﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ1و1و1-ﺗﺮیﻓﻠﻮرو-5و5-دیﻣﺘﯿﻞ- 2و4-ﻫﮕﺰان دی اُن )

نویسندگان: عبدالرضا نکویی , نسرین صنعتی , محمد وکیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی و ﭘﺎﯾﺪاریﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪیﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺘﻮ و اﻧﻮل در ﻣﻮﻟﮑﻮل3- ﻫﺎﻟﻮ-1و1و1-ﺗﺮیﻓﻠﻮرو-5و5-دی-متیل 2و4- هگزان دی به وسیله نظریه تابعی چگال در این مولکول ها از میان 64 صورتبندی ممکن اﻧﻮﻟﯽ و 16ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺘﻮﯾﯽ، ﺗﻨﻬﺎ 8 ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﺳﯿﺲ-اﻧﻮل ﮐﯽﻟﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ درون ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ –O H···O ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪیﻫﺎی ﮐﯽﻟﯿﺘﯽ ﺗﻌﺪادی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪیﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ و ﺳﺪ اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﺗﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪیﻫﺎی اﻧﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻃﯿﻒﺑﯿﻨﯽ، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، و ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل 1و1و1-ﺗﺮی ﻓﻠﻮرو-5و5-دیﻣﺘﯿﻞ-2و4- ﻫﮕﺰاندیاُن )TFDMH( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ. اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎﻟﻮژن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻟﻔﺎ ﺑﺮ روی ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺘﻮ ﺑﻪ اﻧﻮل و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ درون ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

کلمات کلیدی

, 3ﻫﺎﻟﻮ-1و1و1-ﺗﺮیﻓﻠﻮرو-5 و 5-دیﻣﺘﯿﻞ-2و4-ﻫﮕﺰاندیاُن, ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی, ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻨﺪﺳﯽ, ﻣﯿﺰان ﮐﺘﻮ, ﭘﯿﻮﻧﺪهیدروژنی درون مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038581,
author = {عبدالرضا نکویی and نسرین صنعتی and وکیلی, محمد},
title = {ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی روی اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎﻟﻮژن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻟﻔﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ1و1و1-ﺗﺮیﻓﻠﻮرو-5و5-دیﻣﺘﯿﻞ- 2و4-ﻫﮕﺰان دی اُن},
journal = {شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {1},
month = {November},
issn = {2228-6896},
pages = {45--51},
numpages = {6},
keywords = {3ﻫﺎﻟﻮ-1و1و1-ﺗﺮیﻓﻠﻮرو-5 و 5-دیﻣﺘﯿﻞ-2و4-ﻫﮕﺰاندیاُن، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻨﺪﺳﯽ، ﻣﯿﺰان ﮐﺘﻮ، ﭘﯿﻮﻧﺪهیدروژنی درون مولکولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی روی اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎﻟﻮژن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻟﻔﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ1و1و1-ﺗﺮیﻓﻠﻮرو-5و5-دیﻣﺘﯿﻞ- 2و4-ﻫﮕﺰان دی اُن
%A عبدالرضا نکویی
%A نسرین صنعتی
%A وکیلی, محمد
%J شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی
%@ 2228-6896
%D 2011

[Download]