فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (8), سال (2014-11) , صفحات (174-182)

عنوان : ( بکارگیری روش کاسپ و بهینه سازی آن با استفاده از روش معکوس جهت بهبود روش حجم محدود جیمسون دو بعدی )

نویسندگان: ادریس یوسفی راد , محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حوزه های پیش بینی عملکرد و تحلیل جریان در توربین های بخار دردهه گذشته به دلیل رشد امکانات سخت افزاری و تکنیکهای عددی پیشرفتهای قابل ملاحظه ای مشاهده شده است. روش‌های عددی بالادست در مدلسازی جریان های مادون صوت و مافوق صوت در مدلسازی مسیرهای مختلف جریانی بسیار مفید می باشد، با بکارگیری روش عددی کاسپ در روش حجم محدود جیمسون می‌توان ویژگی های مثبت هر دو روش مذکور را همزمان استفاده کرد. نوآوری این مقاله ابتدا بهبود روش حجم محدود جیمسون با استفاده از روش کاسپ در مدلسازی دوبعدی جریان مافوق صوت بین پره‌های ثابت توربین می باشد و سپس با استفاده از روش معکوس لون برگ مارکوارت برای اولین بار، بهینه ترین حالت تابع کنترلی کاسپ با اهمیت دادن معادله بقایی جرم تعیین می گردد. با توجه به اهمیت ناحیه شوک ها در قسمت سطح مکش پره، تمرکز روش مذکور که منجر به بهبود قابل توجه نسبت فشار در روش حجم محدود جیمسون می شود به این ناحیه معطوف شده است. نتایج مدل تلفیقی اول(جیمسون و کاسپ)، در منطقه شوک سطح مکش پره در مقایسه با نتایج تجربی، انطباق بسیار مطلوبی بهمراه کاهش خطاهای عددی را در ناحیه مذکور نشان می‌دهد. همچنین نتایج مدل تلفیقی دوم(جیمسون،کاسپ و معکوس)، در منطقه شوک سطح مکش پره در مقایسه با دو روش جیمسون ساده و تلفیقی اول، شرط بقای جرم را بطور متوسط حدود 15 درصد بهبود می بخشد.

کلمات کلیدی

, وش‌های بالادست, کاسپ, روش معکوس لونبرگ مارکوارت, جیمسون, پره ثابت توربین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038594,
author = {یوسفی راد, ادریس and مه پیکر, محمدرضا and تیمورتاش, علیرضا},
title = {بکارگیری روش کاسپ و بهینه سازی آن با استفاده از روش معکوس جهت بهبود روش حجم محدود جیمسون دو بعدی},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2014},
volume = {14},
number = {8},
month = {November},
issn = {****-0011},
pages = {174--182},
numpages = {8},
keywords = {وش‌های بالادست، کاسپ، روش معکوس لونبرگ مارکوارت، جیمسون، پره ثابت توربین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بکارگیری روش کاسپ و بهینه سازی آن با استفاده از روش معکوس جهت بهبود روش حجم محدود جیمسون دو بعدی
%A یوسفی راد, ادریس
%A مه پیکر, محمدرضا
%A تیمورتاش, علیرضا
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2014

[Download]