Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, دوره (66), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (217-222)

عنوان : ( ارزیابی باروری حاصل از درمان با پروژسترون و GnRH در گاوهای شیری )

نویسندگان: ناصر شمس اسفند آبادی , پیمان رحیمی فیلی , حمید قاسم زاده نوا , ابولفضل شیرازی , پژمان میرشکرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش گرمایی سبب کاهش باروری گله‌های گاو شیری و اعمال خسارت بر این صنعت می‌شود. استفاده از هورمون‌ها پس از تلقیح مصنوعی یکی از راهکارهای غلبه بر اثرات منفی ناشی از این پدیده می‌باشد.هدف از انجام این مطالعه مقایسه بین تاثیر تجویز پروژسترون (به فرم سیدر) و GnRH متعاقب تلقیح مصنوعی بر میزان آبستنی گاوهای شیری تحت تنش گرمایی خفیف بود. ‌ ‌گاوها پس ازفحل یابی و تلقیح بصورت کاملاً تصادفی در سه گروه قرار داده شدند. 1– گروه ‌ GnRH(تعداد=44راس) به گاوهای این گروه 5 روز بعد از تلقیح یک دوز(500میکروگرم) ‌ GnRH بصورت عضلانی تزریق شـد. 2– گـروه سیدر (تعداد=44راس) یک عدد سیدر در روز 5 پس از تلقیح به مدت یک هفته در مهبل این گاوها کار گذاشته شد. 3– گروه شاهد (تعداد=36راس) در مورد گاوهای این گروه هیچ درمانی صورت نگرفت. تشخیص آبستنی در فاصله32تا 39 روز پس از تلقیح با روش اولتراسونوگرافی انـجـام شـد. میـزان بـاروری در داخـل گـروه‌هـای GnRH و سیـدر بـر‌اسـاس روزهـای شیـردهـی>‌150 و ‌“‌150روز بـه تـرتیـب 7/76‌درصـد، 7/40درصد،6/84درصد،‌ و9/41درصد محاسبه گردید که اختلاف مشاهده شده از نظر آماری معنادار است ‌)05/0(p<‌. میزان باروری در داخل گروه‌های شاهد و سیدر بر اساس تعداد تلقیحات قبلی>‌‌3و‌“‌3 به ترتیب80درصد،2/31‌ درصد،2/84درصد و 32درصد بود که اختلاف مشاهده شده از نظر آماری مـعـنـادار اسـت ‌)05/0.(p< مـیـزان باروری به ازای اولین تلقیح و همچنین باروری تجمعی در بین سه گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری را نشان نداد‌)05/0(p>‌. با توجه به نتایج این مطالعه، درمان با GnRH و سیدر در روز 5 پس از تلقیح مصنوعی سبب بهبود میزان باروری گاوهای شیری تحت تنش گرمایی خفیف نمی‌شود

کلمات کلیدی

تنش گرمایی؛ سیدر؛ کاهش باروری؛ گاو شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038597,
author = {ناصر شمس اسفند آبادی and پیمان رحیمی فیلی and حمید قاسم زاده نوا and ابولفضل شیرازی and میرشکرائی, پژمان},
title = {ارزیابی باروری حاصل از درمان با پروژسترون و GnRH در گاوهای شیری},
journal = {Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی},
year = {2011},
volume = {66},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-2525},
pages = {217--222},
numpages = {5},
keywords = {تنش گرمایی؛ سیدر؛ کاهش باروری؛ گاو شیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی باروری حاصل از درمان با پروژسترون و GnRH در گاوهای شیری
%A ناصر شمس اسفند آبادی
%A پیمان رحیمی فیلی
%A حمید قاسم زاده نوا
%A ابولفضل شیرازی
%A میرشکرائی, پژمان
%J Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی
%@ 2008-2525
%D 2011

[Download]