اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (1-28)

عنوان : ( تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی )

نویسندگان: محمدرضا رضوانی , طاهره صادقلو , حسنعلی فرجی سبکبار , عبدالرضا رکن الدین افتخاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازاریابی محصولات کشاورزی یکی از اساسی ترین و مهمترین شاخصه های توسعه اقتصاد فضاهای روستایی محسوب می گردد. در این راستا، شناسایی فاکتورها و مولفه های تاثیرگذار بر فرآیند بازاریابی این محصولات به ویژه در محصولات فسادپذیری نظیر محصولات دامی و تولیدات لبنی می تواند در هدایت و تسهیل فرآیند بازاریابی و کاهش مشکلات و مسائل موجود در این عرصه به ویژه در اجتماعات محلی بسیار راهگشا باشد. شناسایی و تعدیل توزیع فضایی شاخص های موثر در فرایند بازاریابی محصولی نظیر شیر با در نظر گرفتن تمامی محدودیت های زمانی و زیستی این محصول، در سطح تولیدکنندگان خرد(سنتی و نیمه مدرن)؛ از مرحله تولید تا عرضه به مصرف-کنندگان مختلف، و برنامه ریزی برای سازماندهی به توزیع عناصر تعیین کننده در عرصه بازاریابی و بازاررسانی، با بهینه سازی کاربرد منابع، جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان، و همچنین کاهش مسیرهای بازار از طریق کاهش تاثیر واسطه گران، افزایش منافع و رشد اقتصادی تولیدکنندگان روستایی را در پی خواهد داشت. بر این اساس شناخت دقیق عوامل شکل دهنده و تسهیل کننده شبکه فضایی بازاریابی محصول شیر و تغییرات فضایی اشکال بازاریابی در مناطق روستایی با تاکید بر عوامل جغرافیایی به عنوان یکی از هدف اساسی در سطوح مختلف تصمیم گیری و مدیریت و برنامه ریزی اقتصاد روستایی کشور مطرح است. بر این اساس سوال اساسی مقاله شناخت عوامل موثر و تبیین کننده شبکه فضایی بازاریابی و تحلیل تغییرات فضایی فرآیند بازاریابی محصول شیر تحت تاثیر این عوامل در مناطق روستایی با پتانسیل اقتصاد دامداری و تولید شیر در شهرستان خدابنده استان زنجان می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش شناسی توصیفی و تحلیلی با بکارگیری داده های پرسشنامه ای، از سطوح مختلف تحلیل آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از بین عوامل سه گانه شناسایی شده در شبکه فضایی بازاریابی شیر، مهمترین عامل از نظر سطوح مختلف تحلیل، عامل عملکردی- رفتاری یا توزیع فضایی عناصر بازاریابی می باشد.

کلمات کلیدی

, بازاریابی, شبکه فضایی, تحلیل فضایی, نواحی روستایی, شهرستان خدابنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038598,
author = {محمدرضا رضوانی and صادقلو, طاهره and حسنعلی فرجی سبکبار and عبدالرضا رکن الدین افتخاری},
title = {تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۳۲۲-۲۱۳۱},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {بازاریابی، شبکه فضایی، تحلیل فضایی، نواحی روستایی، شهرستان خدابنده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی
%A محمدرضا رضوانی
%A صادقلو, طاهره
%A حسنعلی فرجی سبکبار
%A عبدالرضا رکن الدین افتخاری
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ ۲۳۲۲-۲۱۳۱
%D 2013

[Download]