هفتهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2012-04-28

عنوان : ( تاثیر میدان مغناطیسی بر محیط DMEM در کشت سلول های Vero )

نویسندگان: مریم بدیع الصنایع , پژمان میرشکرائی , محمد مرادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب مغناطیسی آبی است که از یک میدان مغناطیسی که طبق محاسبات معینی ایجاد شده عبور کرده و در نتیجه باعث تغییر و بهبود خواص فیزیکی و شیمیائی آن می گردد. در میدان مغناطیسی مولکول های آب با قطب منفی به منبع مغناطیس نزدیکتر و مولکول های با بارمثبت از آن دور می شوند. این روند باعث می شود تا مولکول های آب (شامل کاتیون ها و آنیون ها) از حالت بی نظمی به صورت مرتب درآمده و نوع پیوند اکسیژن هیدروژن از حالت مثلثی به شکل یک خط تغییر کند. در این شرایط هیدروژن های مثبت دارای نیروی بیشتری شده و در نهایت نیروی منفی خالص مولکول آب به نیروی مثبت خالص آب مغناطیسی تبدیل می شود، در نتیجه بار الکترونیکی مولکول های آب در این شرایط نسبت به آب معمولی متفاوت خواهد بود و ضمن تشکیل مولکول های کوچک تر از آب، باعث افزایش تعداد مولکول های آب در واحد حجم و همچنین افزایش قدرت حلالیت آب می گردد. اصطلاحاً مولکول آب معمولی چپ گرد بوده و به راست گرد مبدل می شود .اثر مثبت آب مغناطیسی دررشد گیاهان به اثبات رسیده است به دلیل افزایش مولکول های آب در واحد حجم بر اثر مغناطیسی شدن آب، بر حلالیت آن اضافه شده و در نتیجه توانایی آب برای جذب کاتیون ها و آنیون ها افزایش می یابد و محیط VERO و مقدار بیشتری از نمک ها به ویژه بیکربنات ها توسط گیاه جذب می شوند . در این مطالعه ازسلول های استفاده شد . چهار گروه کشت قرار داده شد. DMEM (Dulbecco’s Modification of Eagle’s Medium) گروه اول به مدت یک ساعت در معرض میدان مغناطیسی با ولتاژ 100 قرار گرفت، گروه دوم به مدت دو ساعت در شرایط مشابه قرار گرفت، گروه سوم به مدت یک ساعت در میدان مغناطیسی با ولتاژ 200 قرار گرفت و گروه چهارم به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. رشد سلول های چهار گروه، در فواصل زمانی 6 و 24 ساعت پس از کشت بررسی شد. با شمارش سلول ها و تعیین میزان زنده و مرده بودنشان با رنگ آمیزی، که انجام شد افزایش نسبی در رشد سلول ها دیده شد ولی تفاوت معنی داری از نظر آماری بین سه گروه مشاهده نشد .یافته های فوق نشان می دهند که احتمال دارد میدان مغناطیسی بر اثر مثبت داشته باشد ولی برای اثبات نیاز به تغییر شدت میدان و طول زمان در تحقیقات بعدی DMEM روی محیط کشت می

کلمات کلیدی

, Vero , DMEM میدان مغناطیسی, کشت سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038601,
author = {مریم بدیع الصنایع and میرشکرائی, پژمان and محمد مرادی},
title = {تاثیر میدان مغناطیسی بر محیط DMEM در کشت سلول های Vero},
booktitle = {هفتهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Vero ،DMEM میدان مغناطیسی، کشت سلولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر میدان مغناطیسی بر محیط DMEM در کشت سلول های Vero
%A مریم بدیع الصنایع
%A میرشکرائی, پژمان
%A محمد مرادی
%J هفتهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2012

[Download]