علم و مهندسی سرامیک, دوره (1), شماره (2), سال (2013-5) , صفحات (77-84)

عنوان : ( ساخت نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن به روش همرسوبی و بررسی تاثیر نسبت غلظت مواد واکنش دهنده بر اندازه و خواص مغناطیسی ذرات )

نویسندگان: حسین اثناعشری ایوری-دانشجو , هادی عربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نانوذرات اکسیدآهن به روش همرسوبی و با استفاده از NaOH به عنوان عامل رسوب دهنده سنتز شده است. خواص مغناطیسی ذرات توسط VSM اندازه گیری و تاثیر غلظت مواد واکنش دهنده بر خواص مغناطیسی و اندازه نانوذرات بررسی شده است. اندازه ذرات با استفاده از الگوهای اشعه X به کمک فرمول شرر و همچنین با استفاده از داده-های مغناطیسی محاسبه و با اندازه TEMمقایسه شده است. اندازه ذرات بدست آمده بین 8 الی 12 نانومتر و مغناطش اشباع آنها بین emu/gr65 الی emu/gr84 می باشد. مشخص گردید که کاهش نسبت غلظت NaOH به غلظت مجموع یونهای آهن باعث افزایش چشمگیر مغناطش اشباع ذرات می شود ولی اندازه آنها را به مقداراندکی افزایش می-دهد.

کلمات کلیدی

, روش همرسوبی, خواص مغناطیسی, مگنتایت, نانوذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038602,
author = {حسین اثناعشری ایوری-دانشجو and عربی, هادی},
title = {ساخت نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن به روش همرسوبی و بررسی تاثیر نسبت غلظت مواد واکنش دهنده بر اندازه و خواص مغناطیسی ذرات},
journal = {علم و مهندسی سرامیک},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {May},
issn = {2322-2352},
pages = {77--84},
numpages = {7},
keywords = {روش همرسوبی، خواص مغناطیسی، مگنتایت، نانوذرات مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن به روش همرسوبی و بررسی تاثیر نسبت غلظت مواد واکنش دهنده بر اندازه و خواص مغناطیسی ذرات
%A حسین اثناعشری ایوری-دانشجو
%A عربی, هادی
%J علم و مهندسی سرامیک
%@ 2322-2352
%D 2013

[Download]