دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2013-02-19

عنوان : ( آنالیزکاهش تولیدNoxدر محفظه احتراق ضربه ای با تغییر پارامترهای دبی جرمی ورودی،ضریب انتقال حرارتوضریب اصطکاک )

نویسندگان: وحیده بیدقی , محمد مقیمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از سمی ترین و خطرناکترین آلاینده ها، اکسیدهای ازت می باشند.در این مقاله، اثر تغییرچند پارامتر که درکاهش تولید آلاینده مونوکسید نیتروژن در محفظه احتراق ضربه ای هلمهولتز مورد مطالعه قرار گرفته است.در احتراق ضربه ای،کمیت های بیان کننده شرایط محفظه احتراق به صورت تناوبی در طول زمان تغییر می کنند. با محاسبه نوسانات لحظهای، متغیرهای جریان احتراقی از قبیل دما، فشار، کسر جرمی سوخت و تشکیل آلاینده های NOXحاصل از احتراق گاز پروپان در این نوع محفظه های احتراق مدلسازی شده است . میزان تولید آلایندهNOX برمبنای دو مکانیزم حرارتی و فوری محاسبه گردیده است.اثرات پارامترهای مؤثر بر شرایط کاری محفظه و مقدار تشکیل آلاینده ها مورد بحث و بررسی واقع شده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است که این نتایج تطابق خوبی را نشان می دهد. نتایج نشان داده است کهکاهش دبی جرمی ورودی، افزایش انتقال حرارت در دیواره محفظه و نیزکاهش دمای دیواره محفظه، منجر به تولید کمتر آلاینده ی فوق می گردد.

کلمات کلیدی

, محفظه احتراق پالسی, شرایط نوسانی, آلایندهNOX, لوله خروجی, دمای دیواره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038605,
author = {بیدقی, وحیده and مقیمان, محمد},
title = {آنالیزکاهش تولیدNoxدر محفظه احتراق ضربه ای با تغییر پارامترهای دبی جرمی ورودی،ضریب انتقال حرارتوضریب اصطکاک},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محفظه احتراق پالسی-شرایط نوسانی- آلایندهNOX- لوله خروجی- دمای دیواره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیزکاهش تولیدNoxدر محفظه احتراق ضربه ای با تغییر پارامترهای دبی جرمی ورودی،ضریب انتقال حرارتوضریب اصطکاک
%A بیدقی, وحیده
%A مقیمان, محمد
%J دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2013

[Download]