علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (5), شماره (20), سال (2015-2) , صفحات (231-241)

عنوان : ( ارزیابی اثر تنش شوری و افزایش دی‌اکسید‌کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات فیزیومورفولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L.) )

نویسندگان: مریم کمالی , محمود شور , علی تهرانی فر , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش غلظت دی اکسید کربن اتمسفری اثر مستقیمی بر فعالیت های گیاهی دارد. آزمایش به منظور بررسی اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن هوا از ۳8۰ به ۷0۰ و 1050 پی پی ام بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L.) تحت سه تیمار شوری (0، 150 و 300 میلی مولار) در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. . نتایج نشان داد بر همکنش شوری و دی‌اکسید‌کربن در صفاتی مثل وزن خشک کل، نشت الکترولیت، محتوای رطوبت نسبی و میزان جذب یون سدیم از نظر آماری در سطح احتمال 1% معنی‌دار شد. بیشترین محتوای رطوبت نسبی در غلظت 700 پی پی ام دی‌اکسید‌کربن زمانی که گیاهان تنها با آب مقطر (0 میلی مولار) آبیاری شدند مشاهده شد. اعمال تیمار 700 و 1050 پی پی ام دی‌اکسید‌کربن در بالاترین سطح نمک درصد نشت الکترولیت را به ترتیب به میزان 26 و 19 درصد نسبت به میانگین شاهد دی‌اکسید‌کربن کاهش داد.

کلمات کلیدی

, غلظت سدیم, محتوای رطوبت نسبی, نشت الکترولیت, وزن خشک کل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038610,
author = {کمالی, مریم and شور, محمود and تهرانی فر, علی and گلدانی, مرتضی and سلاح ورزی, یحیی},
title = {ارزیابی اثر تنش شوری و افزایش دی‌اکسید‌کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات فیزیومورفولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L.)},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2015},
volume = {5},
number = {20},
month = {February},
issn = {2008-9082},
pages = {231--241},
numpages = {10},
keywords = {غلظت سدیم، محتوای رطوبت نسبی، نشت الکترولیت، وزن خشک کل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر تنش شوری و افزایش دی‌اکسید‌کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات فیزیومورفولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L.)
%A کمالی, مریم
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A گلدانی, مرتضی
%A سلاح ورزی, یحیی
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ 2008-9082
%D 2015

[Download]