سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب , 2012-09-10

عنوان : ( ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری انجام شده روی رژیم جریان حوزه آبخیز زایندهرود؛ مطالعه موردی زیرحوزه مندرجان )

نویسندگان: منیژه اسکندری (دانشجو) , محمدتقی دستورانی , احمد فتاحی , مسعود نصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کشور نیمه خشک ایران اجرای طرحهای آبخیزداری و آب و خاک برای حفظ منافع ملی ضروریست و باعث استفاده صحیح از منابع آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود بهره وری آب می شود. طرحهای آبخیزداری نقطه شروع حفظ منابع طبیعی و استمرار دهنده آنها برای بهره برداری بهتر و ممانعت از هدررفت منابع ملی هستند و با ارزیابی کمی آنها میتوان به دیدگاه روشنی در مورد بازدهی چنین اقداماتی در حوزههای آبخیز دست یافت. در این تحقیق تاثیر اقدامات آبخیزداری روی رژیم جریان در سه دوره قبل، حین و بعد از اجرای پروژههای آبخیزداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که طرحهای آبخیزداری در این زیر حوزه در دوره حین اجرا 42 درصد و در دوره بعد از اجرا 70 درصد باعث کاهش رژیم جریان شد که نشان دهنده تاثیر مثبت این اقدامات روی کاهش دبی جریان است.

کلمات کلیدی

, دبی جریان, ارزیابی, پروژههای آبخیزداری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038634,
author = {منیژه اسکندری (دانشجو) and دستورانی, محمدتقی and احمد فتاحی and مسعود نصری},
title = {ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری انجام شده روی رژیم جریان حوزه آبخیز زایندهرود؛ مطالعه موردی زیرحوزه مندرجان},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب},
year = {2012},
location = {ساری, ايران},
keywords = {دبی جریان، ارزیابی، پروژههای آبخیزداری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری انجام شده روی رژیم جریان حوزه آبخیز زایندهرود؛ مطالعه موردی زیرحوزه مندرجان
%A منیژه اسکندری (دانشجو)
%A دستورانی, محمدتقی
%A احمد فتاحی
%A مسعود نصری
%J سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
%D 2012

[Download]