علوم باغبانی, دوره (27), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (383-393)

عنوان : ( تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی )

نویسندگان: پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , عبدالله بیک خورمیزی , امیر آوان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو آزمایش جداگانه، با هدف بررسی تاثیر ورمی کمپوست و عصاره آبی حاصل از آن بر صفات مربوط به جوانه‌زنی و رشد رویشی ارقام موبیل و سوپراوربینای ‌گوجه فرنگی انجام شد. در آزمایش اول عصاره ورمی کمپوست با ‌غلظت های 5/0، 1، 5/1، 2، 5/2، 5، 5/7، 10 و100 درصد (حجمی-حجمی) به همراه شاهد (آب مقطر) بر جوانه زنی دو رقم گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد بذرهای جوانه زده در هر روز شمارش شد و برداشت از نمونه‌ها پس از یک هفته صورت گرفت. سپس درصد و سرعت ‌جوانه زنی، طول و وزن خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه تعیین شدند. در آزمایش دوم نسبت‌های حجمی مختلف ورمی کمپوست: ماسه (شامل: 100:0؛ 90:10؛ 80:20؛ 60:40؛ 40:60؛ 20:80 و 100: 0)، بر رشد گیاهچه ای ارقام گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. بذرها در گلدان‌های پلاستیکی کاشته و نمونه برداری از گیاهچه‌ها 22 روز پس از کاشت انجام شد. هر دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان داد که عصاره ورمی کمپوست نتوانست رشد رویشی ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه فرنگی را بهبود بخشد، اما کاربرد نسبت‌های حجمی ورمی کمپوست، تاثیر معنی‌داری بر ارتفاع گیاه، سطح و وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، سطح، قطر و وزن خشک ریشه‌ها و میزان عناصر پتاسیم، کلسیم و فسفر برگ گوجه فرنگی داشت. نتایج مؤید این بود که کاربرد نسبت‌های پایین ورمی کمپوست، اثرات بیشتری بر رشد گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی دارد، به طوری که بیشترین تاثیر ورمی کمپوست در نسبت‌های 20 و 40 درصد ورمی کمپوست به ترتیب برای ارقام سوپراوربینا و موبیل ثبت شد. در این آزمایش نسبت‌های بالای ورمی کمپوست تاثیر منفی بر رشد گیاچه‌های گوجه فرنگی داشت.

کلمات کلیدی

, رشد رویشی, جوانه زنی, گوجه فرنگی و ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038636,
author = {ابریشم چی, پروانه and گنجعلی, علی and بیک خورمیزی, عبدالله and امیر آوان},
title = {تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {27},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4730},
pages = {383--393},
numpages = {10},
keywords = {رشد رویشی، جوانه زنی، گوجه فرنگی و ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی
%A ابریشم چی, پروانه
%A گنجعلی, علی
%A بیک خورمیزی, عبدالله
%A امیر آوان
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]