تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (10), شماره (19), سال (2013-4) , صفحات (75-92)

عنوان : ( باهم آیی ، راه کاری برای کشف و تصحیح احادیث آسیب دیده )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور , احمد زارع زردینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی از احادیث در فرایند انتقال به نسل های بعدی آسیب هایی دیده اند. از جمله این آسیب ها ,تصحیف , تحریف و جابجایی است.این پدیده در میان احادیث ضرورت ارائه روش هایی را در جهت کشف و تصحیح این آسیب ها آشکار می سازد.در این مقاله «باهم آیی»به مثابه راهکاری برای شناخت و تصحیح احادیث آسیب دیده معرفی و پیشنهاد شده است.برای این منظور، نویسندگان در آغاز این روش را معرفی و پس از آن با ارائه مثال هایی، کارآیی و کارآمدی این روش را در بررسی و تصحیح آسیب دیدگی حدیث نشان داده اند.

کلمات کلیدی

, حدیث و نقد متن , تصحیف , باهم آیی و نقد متن , محمد تقی شوشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038640,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم and احمد زارع زردینی},
title = {باهم آیی ، راه کاری برای کشف و تصحیح احادیث آسیب دیده},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2013},
volume = {10},
number = {19},
month = {April},
issn = {2008-2681},
pages = {75--92},
numpages = {17},
keywords = {حدیث و نقد متن ;تصحیف ;باهم آیی و نقد متن ;محمد تقی شوشتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T باهم آیی ، راه کاری برای کشف و تصحیح احادیث آسیب دیده
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%A احمد زارع زردینی
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2013

[Download]