اندیشه های نوین تربیتی, دوره (9), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (51-76)

عنوان : ( تاثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی آنان: عنصری مغفول در تدوین برنامه‌های درسی )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , محدثه سپندار , غلامعلی سیفی , مرضیه جوادی کوران ترکیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تأثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی آن‌ها بررسی شد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری آن دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با نمونه‌گیری در دسترس (38=n) است. به‌منظور بررسی فرضیه‌های این پژوهش از پرسشنامه‌های خودکارآمدی پژوهشی، خودارزیابی و نمره‌های پایان نیمسال دانشجویان در درس روش پژوهش به‌منظور اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی آن‌ها استفاده شد. میانگین پیش‌آزمون خودکارآمدی پژوهشی گروه‌های آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری نداشت؛ در حالی که در پس‌آزمون تفاوت معناداری بین میانگین این دو گروه مشاهده شد. از طرف دیگر، با وجود انتخاب همگن دو گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معناداری بین میانگین نمره پیشرفت تحصیلی این دو گروه در پس آزمون دیده شد. در مجموع خودارزیابی مستمر بر افزایش خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان مؤثر بوده و بر پیشرفت تحصیلی آن‌ها نیز تأثیر مثبتی داشته است. توصیه می‌شود به خودارزیابی مستمر در تدوین و اجرای برنامه‌های درسی توجه شود.

کلمات کلیدی

, خودارزیابی؛ خودکارآمدی پژوهشی؛ پیشرفت تحصیلی؛ یادگیری؛ برنامة درسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038660,
author = {امین خندقی, مقصود and سپندار, محدثه and سیفی, غلامعلی and جوادی کوران ترکیه, مرضیه},
title = {تاثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی آنان: عنصری مغفول در تدوین برنامه‌های درسی},
journal = {اندیشه های نوین تربیتی},
year = {2013},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-448X},
pages = {51--76},
numpages = {25},
keywords = {خودارزیابی؛ خودکارآمدی پژوهشی؛ پیشرفت تحصیلی؛ یادگیری؛ برنامة درسی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی آنان: عنصری مغفول در تدوین برنامه‌های درسی
%A امین خندقی, مقصود
%A سپندار, محدثه
%A سیفی, غلامعلی
%A جوادی کوران ترکیه, مرضیه
%J اندیشه های نوین تربیتی
%@ 1735-448X
%D 2013

[Download]