روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی, دوره (9), شماره (28), سال (2013-9) , صفحات (15-39)

عنوان : ( تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنان )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , ملیحه رجائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ظر به وجود رابطه بین سبک یادگیری افراد با سبک تدریس مرجّح آنان، مطالعه پیمایشی حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک تدریس مرجح دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد بر سبک یادگیری آنان انجام شد. 180 دانشجو از میان 500 دانشجو در سال تحصیلی1390-1389 از طریق جدول نمونه گیری مورگان، انتخاب شده و به پرسشنامه های سبک تدریس و سبک یادگیری پاسخ دادند. نتایج نشان داد که دانشجویان به سبک تدریس فعال گرایش دارند و سبک یادگیری غالب آنان نیز سبک همگرا و جذب کننده است. به علاوه، دانشجویانی که سبک تدریس فعال را ترجیح می دهند، سبک یادگیری آنان اغلب واگراست طبق یافته ها پیشنهاد می شود که استادان از روش های فعال تدریس استفاده کنند و در ضمن طراحی های تدریس خود شیوه های متفاوتی به کارگیرند تا دانشجویان در تمام شیوه های یادگیری مهارت پیدا کنند و با لحاظ شدن سبک های مختلف تدریس مرجح آنان، موجبات پیشرفت تحصیلی آنان فراهم شود.

کلمات کلیدی

, سبک یادگیری, سبک تدریس, آموزش عالی, برنامه درسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038661,
author = {امین خندقی, مقصود and رجائی, ملیحه},
title = {تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنان},
journal = {روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی},
year = {2013},
volume = {9},
number = {28},
month = {September},
issn = {1735-4617},
pages = {15--39},
numpages = {24},
keywords = {سبک یادگیری، سبک تدریس، آموزش عالی، برنامه درسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنان
%A امین خندقی, مقصود
%A رجائی, ملیحه
%J روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی
%@ 1735-4617
%D 2013

[Download]