اخلاق در علوم و فناوری, دوره (8), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (80-92)

عنوان : ( اخلاق در ارزشیابی: ارائه چارچوب مفهومی )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , سمیه بهمن آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: ارزشیابی فعالیت نظام داری است که برای انجام آن ملاک‌هایی جهت ارزش‌گذاری تعیین و اطلاعاتی در خصوص وضع موجود پدیده فراهم می‌شود و سپس با مقایسۀ وضع موجود با این ملاک‌ها، ارزش آن پدیده تعیین می‌شود. لازم است که ارزشیاب تصمیم بگیرد که از کدام منابع و با چه شیوه ای ملاک‌های ارزش‌گذاری شده را انتخاب، جمع آوری و تحلیل کند، و یافته‌های خود را چگونه در جهت بهبود وضع موجود عرضه کند. بنابراین، ماهیت ارزشیابی شرایط زیادی را ایجاد می‌کند که ارزیابان را در حوزه کارشان با چالش‌ها، تعارض‌ها و مسائلی اخلاقی مواجه می‌کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی مفهومی از اخلاق در ارزشیابی جهت ارائه دستورالعملی به ارزشیابان بود. روش: این مقاله با روش تحلیلی- استنتاجی و با مرور منابع مرتبط، چارچوبی مفهومی از اخلاق در ارزشیابی را فراهم می‌کند. یافته ها: دست یافتن به تعریفی واحد از ارزشیابی تنها با توسل به ارکان سازندۀ تعاریف مختلف این حوزه میسر است. با توجه به سه رکن اصلی تمام تعاریف ارزشیابی، اخلاق در ارزشیابی در سه حوزۀ 1) گردآوری روشمند داده‌ها، 2) قضاوت روشمند دربارة یافته ها و 3) تصمیم گیری و تلاش برای بهبود وضع موجود قابل مفهوم سازی است. هریک از این حوزه ها خرده مؤلفه های مختلف و اصول اخلاقی خاص خود را دارد. نتیجه گیری: ارزشیابی به واسطه ماهیت چندگانه ای که دارد، مستلزم رعایت اصول اخلاقی است تا بتوان با دست‌یابی به نتایج معتبر در جهت تصمیم گیری برای بهبود وضع موجود برنامه‌ها و سازمان‌ها گام برداشت؛ بنابراین، توجه به چارچوبی مفهومی برای رعایت اصول اخلاقی در ارزشیابی پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, گردآوری روشمند داده‌ها, قضاوت روشمند, تصمیم گیری, چارچوب مفهومی, اخلاق در ارزشیابی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038663,
author = {امین خندقی, مقصود and بهمن آبادی, سمیه},
title = {اخلاق در ارزشیابی: ارائه چارچوب مفهومی},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2013},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2251-7634},
pages = {80--92},
numpages = {12},
keywords = {گردآوری روشمند داده‌ها، قضاوت روشمند، تصمیم گیری، چارچوب مفهومی، اخلاق در ارزشیابی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اخلاق در ارزشیابی: ارائه چارچوب مفهومی
%A امین خندقی, مقصود
%A بهمن آبادی, سمیه
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2013

[Download]