رخساره های رسوبی, دوره (6), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (95-114)

عنوان : ( میکروبیواستراتیگرافی و بوم شناسی دیرینه سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران در برش قره سو (جنوب غرب کلات نادری، شمال شرق ایران) )

نویسندگان: سیدمحسن نیازی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور انجام مطالعات میکروبیواستراتیگرافی و بوم شناسی دیرینه سازند آبتلخ در حوضه کپهداغ، برش قره سو در یال جنوبی ناودیس کلات نادری انتخاب شده است. ستبرای سازند آبتلخ در این برش 1410 متر بوده و غالباً شامل مارن و سنگ آهک مارنی است. مطالعات انجام شده به شناسایی 14 جنس و 40 گونه از روزن داران پلانکتونی در 5 زون زیستی منجر شده است. گونههای شناسایی شده نشان دهنده سن ابتدای کامپانین پیشین کامپانین پسین برای سازند آبتلخ در برش قره سو میباشد. علاوه بر این، با استفاده از تغییرات جمعیت روزن داران پلانکتونیک به بنتونیک و نیز نسبت اشکال تقسیم P و 4 P3 ،P2 ،P بنتونیک سطح زی به درون زی، تغییرات بوم شناختی دیرینه بررسی شده است. بر این اساس سازند آب تلخ به چهار بخش 1 سطح آب و میزان P و 4 P آن، سطح آب و مواد غذایی بالا و میزان اکسیژن پایین بوده است در حالی که در بخشهای 2 P و 3 P شده که در بخشهای 1 مواد غذایی کاهش یافته، ولی سطح انرژی محیط و میزان اکسیژن افزایش داشته است.

کلمات کلیدی

, سازند آب تلخ, برش قره سو, کامپانین پیشین, کامپانین پسین, بوم شناسی دیرینه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038670,
author = {نیازی, سیدمحسن and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {میکروبیواستراتیگرافی و بوم شناسی دیرینه سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران در برش قره سو (جنوب غرب کلات نادری، شمال شرق ایران)},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-787X},
pages = {95--114},
numpages = {19},
keywords = {سازند آب تلخ، برش قره سو، کامپانین پیشین، کامپانین پسین، بوم شناسی دیرینه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میکروبیواستراتیگرافی و بوم شناسی دیرینه سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران در برش قره سو (جنوب غرب کلات نادری، شمال شرق ایران)
%A نیازی, سیدمحسن
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2013

[Download]