آموزش در علوم پزشکی, دوره (12), شماره (8), سال (2012-11) , صفحات (577-588)

عنوان : ( سبک های یادگیری غالب دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با کارکرد سبک‌ها تفکر و پیشرفت تحصیلی )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , اعظم محمدزاده قصر , هوشنگ گراوند , سیدعلی اکبر حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: از مهم‌ترین عوامل مرتبط با سبک‌های تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، سبک یادگیری آنان است. هدف این پژوهش، تعیین سبک‌های یادگیری غالب دانشجویان و ارتباط آن با کارکرد سبک‌های تفکر و پیشرفت تحصیلی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. روش‌ها: در یک پژوهش توصیفی مقطعی، 214 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه‌های سبک‌های یادگیری کلب (LSI) و پرسشنامه کارکرد سبک‌های تفکر استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، ازروش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و MANOVA , x2) استفاده شد. نتایج: سبک یادگیری غالب دانشجویان پرستاری و مامایی در این مطالعه، جذب‌کننده بود. نتایج آزمون خی دو نشان داد که بین سبک یادگیری غالب کل دانشجویان، تفاوت معناداری وجود دارد (68/76= x2، 000/0p=).اما بین سبک یادگیری غالب دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد (14/0p=). علاوه بر این، نتایج آزمون MANOVA نشان داد که در کارکرد سبک‌های تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان براساس سبک یادگیری آنان تفاوت معناداری وجود ندارد (36/0p=). نتیجه‌گیری: با توجه به این که در سبک‌های تفکر و پیشرفت تحصیلی، براساس سبک‌های یادگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد، پیشنهاد می‌شود اقدامات لازم در خصوص غنی‌سازی محیط‌های آموزشی و روش‌های تدریس و ارزشیابی اساتید صورت پذیرد.

کلمات کلیدی

, سبک های یادگیری, کارکرد سبک های تفکر, موفقیت تحصیلی, دانشجویان پرستاری و مامایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038671,
author = {آهنچیان, محمدرضا and محمدزاده قصر, اعظم and گراوند, هوشنگ and حسینی, سیدعلی اکبر},
title = {سبک های یادگیری غالب دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با کارکرد سبک‌ها تفکر و پیشرفت تحصیلی},
journal = {آموزش در علوم پزشکی},
year = {2012},
volume = {12},
number = {8},
month = {November},
issn = {9359-1608},
pages = {577--588},
numpages = {11},
keywords = {سبک های یادگیری، کارکرد سبک های تفکر، موفقیت تحصیلی، دانشجویان پرستاری و مامایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سبک های یادگیری غالب دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با کارکرد سبک‌ها تفکر و پیشرفت تحصیلی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A محمدزاده قصر, اعظم
%A گراوند, هوشنگ
%A حسینی, سیدعلی اکبر
%J آموزش در علوم پزشکی
%@ 9359-1608
%D 2012

[Download]