آموزش در علوم پزشکی, دوره (13), شماره (4), سال (2013-7) , صفحات (270-279)

عنوان : ( تجربه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد پرستاری )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , امیر حسین میرحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: افزایش تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون‌های ورودی مقاطع تحصیلات تکمیلی رقابت را در این زمینه گسترده‌تر کرده است. فرایند آمادگی شرکت‌کنندگان برای آزمون ورودی کارشناسی ارشد از چالش‌های جدی برای داوطلبان و مدیران آموزشی بوده است. این مطالعه بر مبنای نظریه انتظار با هدف تبیین فرایند آمادگی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری برای شرکت در آزمون ورودی این مقطع انجام شده است. روش‌ها: این مطالعه کیفی از نوع تجزیه و تحلیل محتوی با رویکرد هدایت شده (بر مبنای نظریه انتظار) و با مصاحبه نیمه ساختار یافته با ده نفر از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پرستاری صورت گرفت. اطلاعات به دست آمده با تجزیه و تحلیل محتوی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: در پایان تجزیه و تحلیل اطلاعات، چهار درون‌مایه "خودکارآمدی"، "رایزنی"، "تلاش مداوم" و "حرمت خود" به دست آمد. در رویکرد هدایت شده، انتظار و مطلوبیت پیامد به‌ترتیب با مفهوم خودکارآمدی و حرمت خود، و همچنین تناسب ابزار با رایزنی و تلاش مداوم در ارتباط بودند. مفهوم "خود" مرکزی‌ترین مفهوم به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات در رابطه با پیشرفت تحصیلی بود. نتیجه‌گیری: با توجه به نیاز شرکت‌کنندگان در کسب سطح قابل قبول عملکرد برای قبولی در آزمون ورودی کارشناسی ارشد پرستاری، آموزش گستره‌ای از مهارت‌های مورد نیاز برای تقویت مفهوم "خود" در دانشجویان توصیه می شود. در این راستا توجه به سبک‌های یاددهی- یادگیری دانشجو محور می تواند مفید باشد.

کلمات کلیدی

, تحصیلات تکمیلی, پرستاری, آزمون ورودی, نظریه انتظار,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038676,
author = {آهنچیان, محمدرضا and امیر حسین میرحقی},
title = {تجربه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد پرستاری},
journal = {آموزش در علوم پزشکی},
year = {2013},
volume = {13},
number = {4},
month = {July},
issn = {9359-1608},
pages = {270--279},
numpages = {9},
keywords = {تحصیلات تکمیلی، پرستاری، آزمون ورودی، نظریه انتظار،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجربه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد پرستاری
%A آهنچیان, محمدرضا
%A امیر حسین میرحقی
%J آموزش در علوم پزشکی
%@ 9359-1608
%D 2013

[Download]