محیط زیست طبیعی, دوره (66), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (223-232)

عنوان : ( بررسی تأثیرات زیست‌محیطی تولید گندم منطقه مرودشت در ایران )

نویسندگان: حمزه میرحاجی , مهدی خجسته پور , محمدحسین عباسپور فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعۀ چرخۀ حیات محصول روشی مناسب برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تولید آن محصول است. در این تحقیق، اثرات زیست‌محیطی (شامل گرمایش جهانی، اسیدیته، هوپرورش خشکی و تخلیۀ منابع فسیلی) محصول گندم در شهرستان مرودشت استان فارس با روش ارزیابی چرخۀ حیات محاسبه شد و سپس سهم این اثرات زیست‌محیطی در سرانۀ اثرات زیست‌محیطی کشور تعیین شد. اطلاعات لازم به روش مصاحبه، پرسش‌نامه و حضور در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت، مراکز خدمات کشاورزی و منطقه به‌دست آمد. در این تحقیق کود شیمیایی نیتروژنۀ اوره و گازوئیل دو نهادۀ اصلی ورودی به سامانۀ تولید گندم شناخته شدند که موجب اثرات سوء زیست‌محیطی می‌شوند. میزان مصرف سوخت فسیلی گازوئیل و نیتروژن در قالب کود اوره برای تولید یک تن گندم در شهرستان مرودشت به‌ترتیب برابر 21 لیتر و 3/21 کیلوگرم محاسبه شد. با روش چرخۀ حیات میزان اثرات زیست‌محیطی گرمایش جهانی، اسیدیته، هوپرورش خشکی و تخلیۀ منابع فسیلی تولید یک تن گندم در شهرستان مرودشت به‌ترتیب برابر kg CO2 eq 09/262، kg SO2 eq 35/7، kg NOX eq 42/19 و MJ 04/723 به‌دست آمد. شاخص نرمال‌سازی یا سهم اثرات گرمایش جهانی، اسیدیته، هوپرورش خشکی و تخلیۀ منابع فسیلی تولید یک تن گندم در شهرستان مرودشت در شرایط ایران به‌ترتیب برابر 032/0، 141/0، 308/0 و 018/0 تعیین شد. به‌طور کلی ترکیبات نیتروژنۀ ناشی از مصرف اوره، مهم‌ترین عامل در ایجاد اثرات زیست‌محیطی برای تولید گندم در منطقۀ مورد مطالعه شناخته شد.

کلمات کلیدی

, اسیدیته, تخلیه منابع, گرمایش جهانی, نرمال سازی, هوپرورش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038678,
author = {میرحاجی, حمزه and خجسته پور, مهدی and عباسپور فرد, محمدحسین},
title = {بررسی تأثیرات زیست‌محیطی تولید گندم منطقه مرودشت در ایران},
journal = {محیط زیست طبیعی},
year = {2013},
volume = {66},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7764},
pages = {223--232},
numpages = {9},
keywords = {اسیدیته، تخلیه منابع، گرمایش جهانی، نرمال سازی، هوپرورش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیرات زیست‌محیطی تولید گندم منطقه مرودشت در ایران
%A میرحاجی, حمزه
%A خجسته پور, مهدی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%J محیط زیست طبیعی
%@ 2008-7764
%D 2013

[Download]