یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( پیش بینی مدیریت سود با توجه به اقلام تعهدی ساختاری و معنایی با استفاده از شبکه عصبی-فازی والگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری )

نویسندگان: مهدی صالحی , جلیل خاکسار , الهه ترابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین تحقیق با توجه به اقلام تعهدی معنایی و ساختاری به پیش بینی مدیریت سود بااستفاده روش تطبیقی فازی – عصبی (ANFIS) پرداخته شدوبرای بررسی مدیریت سوداز اقلام تعهدی اختیاری که با مدل تعدیل شده جونزمحاسبه شد ،استفاده شد.در ادامه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری از بین 4 متقیر مستقل اقلام تعهدی ساختاری و 11 متغیر مستقل اقلام تعهدی معنایی 10متغیر مستقل موثر انتخاب شد.سپس با توجه به متغیرهای انتخابی به پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی - فازی پرداخته شد. نرم‎افزار 7.1MATLAB در طراحی شبکه عصبی - فازی و نرم افزار SPSS11.5 برای آزمون کولموگرف - اسمیر نف و آزمون ویلکاکسون جهت آزمون فرضیه ها ی تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.جامعه آماری این تحقیق 20 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و محدوده زمانی آن 1380-1390بود.نتایج این تحقیق نشان می دهد که تفاوت معناداری بین پیش بینی با توجه به اقلام تعهدی معنایی با پیش بینی با توجه اقلام تعهدی معنایی وجود ندارد .

کلمات کلیدی

, مدیریت سود, اقلام تعهدی ساختاری, اقلام تعهدی معنایی, الگوریتم رقابت استعماری , شبکه های شبکه عصبی - فازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038681,
author = {صالحی, مهدی and جلیل خاکسار and الهه ترابی},
title = {پیش بینی مدیریت سود با توجه به اقلام تعهدی ساختاری و معنایی با استفاده از شبکه عصبی-فازی والگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {مدیریت سود،اقلام تعهدی ساختاری،اقلام تعهدی معنایی، الگوریتم رقابت استعماری ، شبکه های شبکه عصبی - فازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی مدیریت سود با توجه به اقلام تعهدی ساختاری و معنایی با استفاده از شبکه عصبی-فازی والگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری
%A صالحی, مهدی
%A جلیل خاکسار
%A الهه ترابی
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]