فرآیند مدیریت و توسعه, شماره (24), سال (2011-6) , صفحات (51-65)

عنوان : ( عوامل مهم موفقیت مدیران در استقرار نظام های برنامه ریزی منابع سازمان )

نویسندگان: علی ابراهیمی کردلر , رضا حصارزاده , مهدی محمد آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﭘﺬﻳﺮش و ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ، اﻧﻘﻼب ERP ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎﻳﻲ، اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ را ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﻨﺘﻲ و ﺟﺰﻳﺮهای ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻪ درﺳﺘﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻬﺮهوری اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﺟﺮای ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻛﺎرﻣﻨﺪﻳﺎﺑﻲ، رﻫﺒﺮی و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

کلمات کلیدی

, ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن, ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ, ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی, ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ, رﻫﺒﺮی, ﻛﻨﺘﺮل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038703,
author = {علی ابراهیمی کردلر and حصارزاده, رضا and مهدی محمد آبادی},
title = {عوامل مهم موفقیت مدیران در استقرار نظام های برنامه ریزی منابع سازمان},
journal = {فرآیند مدیریت و توسعه},
year = {2011},
number = {24},
month = {June},
issn = {1735-0719},
pages = {51--65},
numpages = {14},
keywords = {ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، رﻫﺒﺮی، ﻛﻨﺘﺮل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل مهم موفقیت مدیران در استقرار نظام های برنامه ریزی منابع سازمان
%A علی ابراهیمی کردلر
%A حصارزاده, رضا
%A مهدی محمد آبادی
%J فرآیند مدیریت و توسعه
%@ 1735-0719
%D 2011

[Download]