حسابداری مدیریت, دوره (5), شماره (14), سال (2012-12) , صفحات (37-48)

عنوان : ( پیمایش پژوهش های حسابداری مدیریت ایران و استرالیا )

نویسندگان: حسین اعتمادی , رضا حصارزاده , آمنه بذرافشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این نوشتار با هدف طبقه بندی حوزه های موضوعی، قلمرو مکانی، تئوری ها، روش شناسی و فنون تحلیل داده پژوهش های حسابداری مدیریت انجام شده توسط محققان کشورمان و محققان استرالیایی، 67 مقاله در ایران و 199مقاله از تحقیقات پژوهشگران استرالیایی از 9 مجله فارسی و 9 مجله انگلیسی پیشرو را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که علی رغم همبستگی معنی داری که بین رویکردهای تحقیقاتی ایران و استرالیا در حوزه های پنج گانه فوق وجود دارد، لکن میزان تنوع زیر طبقات حوزه های مزبور در ایران کمتر بوده و زمینه هایی وجود دارد که تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران کشور قرار گرفته است. موارد مزبور ضمن تبیین مسیر تحقیقاتی پژوهشگران، نقاطی که به لحاظ آموزشی نیازمند توجه بیشتر در دانشگاه های کشور می باشد، برجسته می نماید.

کلمات کلیدی

, پژوﻫﺶ, ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ, ﺗﺌﻮری, روش, ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038707,
author = {حسین اعتمادی and حصارزاده, رضا and آمنه بذرافشان},
title = {پیمایش پژوهش های حسابداری مدیریت ایران و استرالیا},
journal = {حسابداری مدیریت},
year = {2012},
volume = {5},
number = {14},
month = {December},
issn = {2228-5938},
pages = {37--48},
numpages = {11},
keywords = {پژوﻫﺶ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺗﺌﻮری، روش، ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیمایش پژوهش های حسابداری مدیریت ایران و استرالیا
%A حسین اعتمادی
%A حصارزاده, رضا
%A آمنه بذرافشان
%J حسابداری مدیریت
%@ 2228-5938
%D 2012

[Download]