بیست و هشتمین کنفرانس بینالمللی برق , 2013-11-04

عنوان : ( تاثیر مشارکت در کنترل فرکانس بر پره های توربین واحدهای گازی مطالعه موردی بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد )

نویسندگان: اسماعیل نیازی , حمیدرضا نیساز , مهدی علومی بایگی , جعفر عبادی , علی مرتضوی فر , علی کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی تاثیر مشارکت در کنترل فرکانس بر طول عمر پره های ثابت و متحرک توربینهای گازی بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد پرداخته شده است. یکی از نگرانی های مالکین و بهره برداران نیروگاههایی که در کنترل فرکانس مشارکت میکنند، کاهش طول عمر پره های توربین میباشد. در این مقاله با استفاده از شبیه سازی توسط نرم افزارThermoFlow به بررسی تاثیر کنترل فرکانس بر پره ها پرداخته شده است. شبیه سازی ها نشان میدهد که مشارکت در کنترل فرکانس تاثیری بر دمای پرههای توربین گازی و طول عمر آنها ندارد. دادههای واقعی جمع آوری شده در زمینه تعویض و بازسازی پرههای ثابت و متحرک نیروگاه شریعتی مشهد نیز این مطلب را تایید میکند و نشان میدهد که مشارکت در کنترل فرکانس تاثیر معناداری بر طول عمر پره های توربین گازی ندارد.

کلمات کلیدی

, کنترل فرکانس, توربین گازی, مد Pre-Select سیکل ترکیبی , نرم افزار ThermoFlow
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038708,
author = {اسماعیل نیازی and حمیدرضا نیساز and علومی بایگی, مهدی and عبادی, جعفر and علی مرتضوی فر and کریم پور, علی},
title = {تاثیر مشارکت در کنترل فرکانس بر پره های توربین واحدهای گازی مطالعه موردی بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد},
booktitle = {بیست و هشتمین کنفرانس بینالمللی برق},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل فرکانس، توربین گازی، مد Pre-Select سیکل ترکیبی ، نرم افزار ThermoFlow},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مشارکت در کنترل فرکانس بر پره های توربین واحدهای گازی مطالعه موردی بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد
%A اسماعیل نیازی
%A حمیدرضا نیساز
%A علومی بایگی, مهدی
%A عبادی, جعفر
%A علی مرتضوی فر
%A کریم پور, علی
%J بیست و هشتمین کنفرانس بینالمللی برق
%D 2013

[Download]