سازه و فولاد, دوره (7), شماره (9), سال (2011-4) , صفحات (63-77)

عنوان : ( رفتار لرزه ای دیوارهای برشی مرکب )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , مجید عباس زادگان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم دیوار برشی فولادی کامپوزیت ترکیبی از صفحات فولادی، تیرها و ستونهای I شکل و ستونهای کامپوزیت با بتن پر کننده، ، می باشد. شناخت و ارزیابی سیستم فوق و همچنین بهبود رفتار سازه ، مستلزم بررسی اثر هر یک از پارامترهای فوق روی پاسخ لرزه ای تناوبی است. در این مقاله دیوار برشی فولادی کامپوزیت که تحت بارهای چرخه ای تناوبی آزمایش شده است، مدلسازی ، تحلیل دینامیکی غیر خطی و صحت مدلسازی تایید شد. مدل های متفاوت با تغییر در پارامتر های مؤثر در رفتار این نوع سیستم ها، تحت بار های دینامیکی چرخه ای آنالیز غیر خطی گردید. نتایج نشان می دهد که با تغییرات در پارامترهای فوق، شکل کلی منحنی های هیسترزیس دوکی شکل باقیمانده و پاسخ برشی که مبین خوبی برای استهلاک زیاد انرژی می باشد ثابت می ماند. با تغییر پارامترهای اصلی مقدار استهلاک انرژی بین10 درصد تا 31 درصد افزایش می یابد که بیشترین آن برای افزایش ضخامت ورق دیوار برشی می باشد، همچنین مقاومت دینامیکی حدود 20 درصد افزایش می یابد. افزایش مقاومت بتن پر کننده به بیش از MPa20 تاثیر زیادی روی ظرفیت شکل پذیری نداشته و استفاده از بتن های با مقاومت بالاتر از MPa20 توصیه نمی شود. با توجه به نتایج حاصله و آنالیزآماری ضریب شکل پذیری معادل محاسبه و توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

, دیوار برشی فولادی کامپوزیت, ستونهای کامپوزیت, رفتار لرزه ای, منحنی های هیسترزیس, مقاومت دینامیکی, استهلاک انرژی, ضریب شکل پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038709,
author = {شریعتمدار, هاشم and عباس زادگان, مجید},
title = {رفتار لرزه ای دیوارهای برشی مرکب},
journal = {سازه و فولاد},
year = {2011},
volume = {7},
number = {9},
month = {April},
issn = {1735-515X},
pages = {63--77},
numpages = {14},
keywords = {دیوار برشی فولادی کامپوزیت، ستونهای کامپوزیت، رفتار لرزه ای، منحنی های هیسترزیس، مقاومت دینامیکی، استهلاک انرژی، ضریب شکل پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتار لرزه ای دیوارهای برشی مرکب
%A شریعتمدار, هاشم
%A عباس زادگان, مجید
%J سازه و فولاد
%@ 1735-515X
%D 2011

[Download]