مطالعات زبان و ترجمه, دوره (44), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (35-55)

عنوان : ( چند معنایی در قرآن کریم: مطالعه موردی ترجمه واژه فتنه )

نویسندگان: الهه رضوانی , بهزاد قنسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکنون مطالعات متعددی دربار ترجم الفاظ قرآن صورت گرفته است. ازجمله چالش‌های پیش روی مترجمان، وجود واژگان چندمعنا در قرآن می‌باشد. واژ «فتنه» و هم‌ ریشه‌های آن ازجمله واژگان چند معنایی است که کاربرد نسبتاً زیادی در قرآن دارد. براساس مطالعات انجام شده و تفاسیر متعدد، «فتنه» در 9 معنای آزمایش، عذاب، شرک، گمراهی، نفاق، بلا، عبرت، عذر و جنون و در قرآن به کار رفته است. در مقالة حاضر سعی بر آن است تا با بررسی چهار ترجمه انگلیسی قرآن کریم (آربری، پیکتال، یوسف علی و شاکر) به این پرسش پاسخ دهیم که واژه‌ی فتنه و هم‌ریشه‌هایش در ترجمه‌های انگلیسی قرآن کریم، چه معادل‌هایی دارند و این معادل‌ها تا چه حد منطبق بر معانی مختلف مستخرج از کتب وجوه و نظایر هستند. برای انجام این تحقیق همة آیاتی که واژة فتنه یا یکی از مشتقاتش در آن‌ها به کار رفته بود، از کتاب معجم المفهرس لالفاظ القرآن استخراج شد که درمجموع 60 مورد بود. سپس، ترجمة هرکدام از این آیات در چهار ترجمه انگلیسی قرآن بررسی شد. پس از تحلیل داده‌ها مشخص شد که به طورکلی، مترجمان یادشده در 60% از موارد برای واژة فتنه معادل‌هایی به کار برده‌اند که مطابق با معانی مستخرج از کتب وجوه و نظایر است.

کلمات کلیدی

, چندمعنایی, ترجمة واژه فتنه و هم‌ریشه‌هایش, علم وجوه و نظایر, ابهام واژگانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038710,
author = {رضوانی, الهه and قنسولی, بهزاد},
title = {چند معنایی در قرآن کریم: مطالعه موردی ترجمه واژه فتنه},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2012},
volume = {44},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-2878},
pages = {35--55},
numpages = {20},
keywords = {چندمعنایی، ترجمة واژه فتنه و هم‌ریشه‌هایش، علم وجوه و نظایر، ابهام واژگانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چند معنایی در قرآن کریم: مطالعه موردی ترجمه واژه فتنه
%A رضوانی, الهه
%A قنسولی, بهزاد
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2012

[Download]