رخساره های رسوبی, دوره (6), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (115-122)

عنوان : ( نخستین گزارش پتروپودهای خانواده Limacinidae از سازند خانگیران و اهمیت عمق سنجی دیرینه آنها در مقایسه با روزنداران )

نویسندگان: مرضیه وحدتی راد , محمد وحیدی نیا , عباس صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، مجموعه کوچکی از پتروپودهای فسیل که به خانواده Limacinidae نسبت داده میشوند، از بخش آغازین رسوبات ائوسن میانی سازند خانگیران در برشی در دهانه ورودی ناودیس چهل کمان، خاور حوضه کپهداغ گزارش می شوند. این مجموعه، اولین یافته ها از پتروپودهای فسیل سازند خانگیران است. مطالعه حاضر به شناسایی 3 گونه از 2 جنس پتروپود منجر شده است. بر مبنای این پتروپودها، سن رسوبات در بردارنده آنها، لوتس ین تعیین شده است. حضور گاستروپودهای پلانکتونیک اهمیت پالئواکولوژیکی دارد زیرا پراکندگی پتروپودها تحت تأثیر عوامل محیطی مانند دما، شوری، عمق و محتوای اکسیژن آب میباشد. بر اساس مطالعه پتروپودها و محاسبه عمق بر مبنای روزنداران پلانکتونیک و بنتیک، عمق قدیمه حدود 500 متر برای رسوبات حاوی پتروپود پیشنهاد میشود. حضور آنها همراه با روزنداران در سازند خانگیران نشان دهنده تهنشست در یک حوضه دریای باز بالای عمق موازنه آراگونیت میباشد.

کلمات کلیدی

, پتروپودها, Limacinidae حوضه کپه داغ, سازند خانگیران, ائوسن میانی, لوتسین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038716,
author = {وحدتی راد, مرضیه and وحیدی نیا, محمد and عباس صادقی},
title = {نخستین گزارش پتروپودهای خانواده Limacinidae از سازند خانگیران و اهمیت عمق سنجی دیرینه آنها در مقایسه با روزنداران},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-787X},
pages = {115--122},
numpages = {7},
keywords = {پتروپودها،Limacinidae حوضه کپه داغ، سازند خانگیران، ائوسن میانی، لوتسین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نخستین گزارش پتروپودهای خانواده Limacinidae از سازند خانگیران و اهمیت عمق سنجی دیرینه آنها در مقایسه با روزنداران
%A وحدتی راد, مرضیه
%A وحیدی نیا, محمد
%A عباس صادقی
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2013

[Download]