جستارهای نوین ادبی, دوره (2), شماره (127), سال (2013-9) , صفحات (1-28)

عنوان : ( بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایه امثال‌و‌حکم دهخدا )

نویسندگان: عباس واعظ زاده , محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاهنامة فردوسی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی چون اشتمال بر تاریخ و فرهنگ دیرینه و پرافتخار ایران زمین، توجه همة طبقات مردم ایران از جمله عوام را به خود جلب کرده است. یکی از نمودهای توجه عوام به شاهنامه را می‌توان در امثال رایج در بین آن‌ها مشاهده کرد. مصراع ها، ابیات و مضامینی از شاهنامه که به عنوان مَثَل بر سر زبان‌ها افتاده یا مثل‌هایی که حول داستان‌ها، شخصیت‌ها، سراینده و خود واژة شاهنامه شکل گرفته است، از نفوذ گسترده و عمیق شاهنامه در «حکمت توده» حکایت دارد. هدف این مقاله بررسی نقش و سهم فردوسی و شاهنامه در مثل های فارسی موجود در امثال و حکم دهخدا و کندوکاو در این مثل-هاست. برای این منظور با دو رویکرد اثرمحور و مثل محور به بررسی امثال مأخوذ از شاهنامه پرداخته و این امثال را از لحاظ گونه شناسی و موضوعی مورد بررسی قرار داده ایم. در پایان نیز به بررسی دلایل فراوانی امثال و حکم مأخوذ از شاهنامه و تفکیک مثل ها و ارسال المثل های شاهنامه پرداخته ایم.

کلمات کلیدی

, شاهنامه, امثال و حکم, مَثَل , گونه های مثلی, موضوعات مثلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038718,
author = {واعظ زاده, عباس and یاحقی, محمدجعفر},
title = {بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایه امثال‌و‌حکم دهخدا},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {127},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {شاهنامه، امثال و حکم، مَثَل ، گونه های مثلی، موضوعات مثلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایه امثال‌و‌حکم دهخدا
%A واعظ زاده, عباس
%A یاحقی, محمدجعفر
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2013

[Download]