یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران , 2013-02-27

عنوان : ( مقایسه توصیفگرهای مبتنی بر جهت گرادیان و الگوی دودویی محلی در تطبیق ویژگی های ناحیه ای حاصل از تصاویر عمق )

نویسندگان: محمد مهدی مناف زاده تبریز , احد هراتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تطبیق تصا یٍر عوق، کاربرد اّی فرا اٍ یً در عل مَ رباتیک بی اٌیی هاشیی دارد ک از آى جول هی ت اَى ب ش اٌسایی اشیاء بازسازی س - بعذی صح اشار کرد. استفاد از تصا یٍر عوق ایی اهکاى را ب ها هی د ذّ تا بت اَ یًن از اطلاعات ذٌّسی اشیاء صح استفاد ک یٌن. تاک ىٌَ ر شٍ اّی هتعذدی برای تطبیق تصا یٍر عوق ت سَط هحققیی پیش اٌْد شذ ا ذً ک یک دیذگا هبت یٌ بر قًط دیگری هبت یٌ بر یٍژگی است. ها ت صَیف آ اًْ ت سَط ت صَیفگر اّی هبت یٌ بر الگ یَ د دٍ یٍی REEM برای تطبیق تصا یٍر عوق از دیذگا هبت یٌ بر استخراج یٍژگی اّی اًحی ای هحلی ج تْ گرادیاى استفاد هی ک یٌن با ا جًام آزهایشات هتفا تٍ، تًیج ایی د عًَ ت صَیفگر را با یکذیگر هقایس هی ک یٌن. برای ا جًام آزهایشات در ایی هقال از د پایگا داد تصا یٍر عوق دا شًگا اشت تَگارت فریبرگ استفاد شذ است.

کلمات کلیدی

, توصیفگر CS-LBP, ویژگی های MSER, تطبیق تصاویر عمق, معیار شاخص شکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038723,
author = {مناف زاده تبریز, محمد مهدی and هراتی, احد},
title = {مقایسه توصیفگرهای مبتنی بر جهت گرادیان و الگوی دودویی محلی در تطبیق ویژگی های ناحیه ای حاصل از تصاویر عمق},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توصیفگر CS-LBP، ویژگی های MSER، تطبیق تصاویر عمق، معیار شاخص شکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه توصیفگرهای مبتنی بر جهت گرادیان و الگوی دودویی محلی در تطبیق ویژگی های ناحیه ای حاصل از تصاویر عمق
%A مناف زاده تبریز, محمد مهدی
%A هراتی, احد
%J یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران
%D 2013

[Download]