مکانیزاسیون کشاورزی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-12) , صفحات (53-59)

عنوان : ( بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر مالکیت ماشینهای کشاورزی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , هومن منصوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف کمک به برنامه ریزان و مسئولان بخش کشاورزی، در این مطالعه به بررسی مهمترین عوامل موثر بر مالکیت ماشینهای کشاورزی در استان خراسان رضوی با استفاده از الگوی تحلیل تمایزی پرداخته شد و اهمیت نسبی هر یک از این عوامل در تمایز دو گروه مالکین و غیر مالکین مورد بحث قرار گرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در استان خراسان رضوی در سال 1390 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد متغیرهای سابقه دریافت وام، سطح زیرکشت و درآمد مزرعهای بیشترین اهمیت را در تمایز بین دو گروه مالکین ماشینهای کشاورزی و غیرمالکین دارند و پس از آن به ترتیب متغیرهای سابقه سرمایه گذاری، عضویت در شرکت تعاونی، تعداد افراد خانوار، تجربه کشاورزی، دارا بودن شغل فرعی و سن کشاورز رتبه های بعدی اهمیت را در ایجاد تمایز بین دو گروه دارند. بنابراین احتمال قرار گرفتن در گروه مالکین ماشینهای کشاورزی برای کشاورزانی که دسترسی بیشتری به اعتبارات بانکی داشته اند بیشتر است. بر این اساس ایجاد نظام تامین اعتبارات کشاورزی خاص خرید ماشینهای کشاورزی، تأسیس شرکتهای لیزینگ ماشینهای کشاورزی و تشویق سیاست های مبتنی بر تشکیل شرکتهای تعاونی جهت خرید ماشینهای نو پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, ماشینهای کشاورزی, مکانیزاسیون, تحلیل تمایزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038734,
author = {کهنسال, محمدرضا and منصوری, هومن},
title = {بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر مالکیت ماشینهای کشاورزی در استان خراسان رضوی},
journal = {مکانیزاسیون کشاورزی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {December},
issn = {2383-126X},
pages = {53--59},
numpages = {6},
keywords = {ماشینهای کشاورزی، مکانیزاسیون، تحلیل تمایزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر مالکیت ماشینهای کشاورزی در استان خراسان رضوی
%A کهنسال, محمدرضا
%A منصوری, هومن
%J مکانیزاسیون کشاورزی
%@ 2383-126X
%D 2013

[Download]