علوم-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (2), شماره (2), سال (2001-1) , صفحات (27-35)

عنوان : ( تعیین پارامترهای بلورهای پیزوالکتریک )

نویسندگان: الهه آژیر , سید محمد حسینی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پارامترهای بلور و سرامیک پیزوالکتریک

کلمات کلیدی

, پیزوالکتریک, پارامترهای بلور پیزوالکتریک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038739,
author = {آژیر, الهه and حسینی, سید محمد},
title = {تعیین پارامترهای بلورهای پیزوالکتریک},
journal = {علوم-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2001},
volume = {2},
number = {2},
month = {January},
issn = {1561-8943},
pages = {27--35},
numpages = {8},
keywords = {پیزوالکتریک،پارامترهای بلور پیزوالکتریک،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین پارامترهای بلورهای پیزوالکتریک
%A آژیر, الهه
%A حسینی, سید محمد
%J علوم-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1561-8943
%D 2001

[Download]