علوم-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (1), شماره (1), سال (1999-8) , صفحات (45-50)

عنوان : ( تعیین طیف فرکانس سیستمهای پالس-اکو(اولتراسونیک) )

نویسندگان: الهه آژیر , سیدمحمد حسینی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پالسهای ایجاد شده توسط دستگاه پالس-اکو

کلمات کلیدی

, اولتراسونیک, مبدل پالس-اکو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038742,
author = {آژیر, الهه and حسینی, سیدمحمد},
title = {تعیین طیف فرکانس سیستمهای پالس-اکو(اولتراسونیک)},
journal = {علوم-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {1999},
volume = {1},
number = {1},
month = {August},
issn = {1561-8943},
pages = {45--50},
numpages = {5},
keywords = {اولتراسونیک، مبدل پالس-اکو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین طیف فرکانس سیستمهای پالس-اکو(اولتراسونیک)
%A آژیر, الهه
%A حسینی, سیدمحمد
%J علوم-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1561-8943
%D 1999

[Download]