دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , 2013-09-12

عنوان : ( اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی )

نویسندگان: علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توسعه شهرنشینی و تولید حجم عظیمی از زبالههای شهری و جاری شدن فاضلاب در سطح کلان شهرها، بازیافت زبالهها بهصورت کمپوست و به کارگیری فراوردههای فاضلاب در کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. این ضایعات دارای ترکیبات آلی وسرشار از عناصر غذایی بوده و بنابراین کاربرد آنها در خاک موجب بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می شود. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل سه سطح کمپوست زباله شهری (صفر 7/5 و15 تن بر هکتار)، سه سطح لجن فاضلاب (صفر، 7/5 وو 15 تن بر هر هکتار ) و سه سطح کود آهن (صفر، 20 و 40 میلیگرم بر کیلوگرم خاک) با استفاده از کود سکوسترین آهن 137 بود. نتایج نشان داد که کمپوست زباله شهری نقش بیشتری نسبت به لجن فاضلاب در کاهش جرم مخصوص ظاهری، افزایش تخلخل خاک داشته، ولی لجن فاضلاب در افزایش قطر خاکدانه و افزایش آب قابل استفاده گیاه موثرتر بوده است، درحالی که تیمار کلات آهن بر هیچ یک از پارامترهای مورد مطالعه خاک اثیر معنیداری نداشت

کلمات کلیدی

, کمپوست زباله شهری, لجن فاضلاب, کلات آهن, جرم مخصوص ظاهری, تخلخل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038743,
author = {الصالح, علاءالدین and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر and امامی, حجت},
title = {اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی},
booktitle = {دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {کمپوست زباله شهری، لجن فاضلاب، کلات آهن، جرم مخصوص ظاهری، تخلخل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی
%A الصالح, علاءالدین
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A امامی, حجت
%J دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
%D 2013

[Download]