زبان پژوهی, دوره (5), شماره (9), سال (2013-12) , صفحات (143-174)

عنوان : ( واکاوی موردی فرایند درک نوشتاری در زبان فارسی یک دانشجوی کره ای )

نویسندگان: بهزاد قنسولی , سیده مریم فضائلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر داده های بیانی یک دانشجوی کره ای بر اساس برون فکنی اندیشه تحلیل شده است. داده ها نشان می دهد که او هنگام تعامل با متن برای مقابله با مشکلات درک از راه کارهای استنباطی بهره می برد.

کلمات کلیدی

, درک نوشتاری, برون فکنی اندیشه, زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038744,
author = {قنسولی, بهزاد and فضائلی, سیده مریم},
title = {واکاوی موردی فرایند درک نوشتاری در زبان فارسی یک دانشجوی کره ای},
journal = {زبان پژوهی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {9},
month = {December},
issn = {2008-8833},
pages = {143--174},
numpages = {31},
keywords = {درک نوشتاری، برون فکنی اندیشه، زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی موردی فرایند درک نوشتاری در زبان فارسی یک دانشجوی کره ای
%A قنسولی, بهزاد
%A فضائلی, سیده مریم
%J زبان پژوهی
%@ 2008-8833
%D 2013

[Download]