مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (3), شماره (11), سال (2013-6) , صفحات (58-68)

عنوان : ( برآورد ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق گندم رقم گاسکوژن در مشهد با استفاده از روش تراز انرژی )

نویسندگان: مریم قائمی بایگی , محمود رائینی سرجاز , محمد موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش بهره وری آب یکی از راه کارهای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش بازده مصرف آن می باشد. برای بهبود بهره وری مصرف آب در شبکه های آبیاری، تعیین دقیق نیازآبی گیاهان و برآورد دقیق مقدار تبخیر- تعرق امری ضروری است، که به کمک آن می توان مدیریت مصرف آب در کشاورزی را بهبود بخشید. این پژوهش به منظور تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی گندم زمستانه رقم گاسکوژن در ایستگاه تبخیر سنجی دانشگاه فردوسی مشهد در آبان ماه 1389 درون سه لایسیمتر انجام پذیرفت. در کل دوره رشد آب کافی در اختیار گیاه قرار گرفته و میزان پتانسیل آب در خاک همواره در حد ظرفیت زراعی بود. داده های لازم برای اندازه گیری تبخیر و تعرق از روش تراز انرژی در تمام مراحل فنولوژی گیاهی در بازه-های زمانی یک ساعته از اول آبان تا نیمه خرداد با بهره گیری از دستگاه تراز انرژی (مدل 5200- DIK) برداشت شد. بر اساس نتایج به دست آمده نیاز آبی گندم رقم در دوره رشد به روش تراز انرژی و لایسیمتری به ترتیب 5/536 و 5/544 میلی متر برآورد گردید. نیاز آبی گیاه مرجع نیز 5/865 میلی متر به دست آمد. میانگین ضرایب گیاهی گندم برای مراحل چهار گانه ی رشد 3/0، 8/0، 14/1 و 4/0 برآورد شد.

کلمات کلیدی

, تبخیر, تعرق, تراز انرژی, ضریب گیاهی, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038749,
author = {قائمی بایگی, مریم and محمود رائینی سرجاز and موسوی بایگی, محمد},
title = {برآورد ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق گندم رقم گاسکوژن در مشهد با استفاده از روش تراز انرژی},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2013},
volume = {3},
number = {11},
month = {June},
issn = {2251-7359},
pages = {58--68},
numpages = {10},
keywords = {تبخیر- تعرق- تراز انرژی- ضریب گیاهی- گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق گندم رقم گاسکوژن در مشهد با استفاده از روش تراز انرژی
%A قائمی بایگی, مریم
%A محمود رائینی سرجاز
%A موسوی بایگی, محمد
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2013

[Download]