دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , 2013-09-12

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر گیاه کاهو )

نویسندگان: شادی عامل زنده دل , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر گیاه کاهو، آزمایشی گلدانی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل زئولیت، بنتونیت و پرلیت هر کدام در دو سطح صفر و0/5گرم بر کیلوگرم و چهار سطح پتاسیم (صفر و100و200و300 کیلوگرم بر هکتار) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از زئولیت و بنتونیت بیشترین تاثیر را بر وزن خشک گیاه کاهو داشت، همچنین اثر متقابل مقادیر پتاسیم و زئولیت، بنتونیت ،پرلیت در سطح آماری 5 درصد معنیدار شد، تیمارهای بنتونیت با سطح پتاسیم 300 کیلوگرم بر هکتار و زئولیت با سطح پتاسیم200 و 300 کیلوگرم بر هکتار بیشترین تاثیر را بر وزن خشک گیاه کاهو داشت ، بطوریکه زئولیت و بنتونیت از طریق بهبود ظرفیت تبادل کاتیونی خاک موجب دسترسی بهتر آب، عناصر غذایی و افزایش رشد رویشی گیاه گردید

کلمات کلیدی

, پتاسیم, وزن خشک کاهو , زئولیت, بنتونیت, پرلیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038750,
author = {عامل زنده دل, شادی and آستارائی, علیرضا and خراسانی, رضا and امامی, حجت},
title = {تاثیر سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر گیاه کاهو},
booktitle = {دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {پتاسیم، وزن خشک کاهو ، زئولیت، بنتونیت، پرلیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر گیاه کاهو
%A عامل زنده دل, شادی
%A آستارائی, علیرضا
%A خراسانی, رضا
%A امامی, حجت
%J دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
%D 2013

[Download]