اقتصاد پولی، مالی, دوره (20), شماره (6), سال (2014-2) , صفحات (147-170)

عنوان : ( بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز co2 در ایران )

نویسندگان: مهین دخت کاظمی , محمدعلی فلاحی , اکرم زین الیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و شاخص‌های توسعه مالی به همراه متغیرهایی شامل درآمد سرانه واقعی بدون نفت، مصرف سرانه انرژی و نسبت صادرات و واردات به GDP، در ایران طی دوره 1352-1387، با استفاده از الگوی ARDL پرداخته است. نتایج نشان می‌دهند که کشش‌های بلندمدت انتشار دی‌اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی، مصرف سرانه انرژی و صادرات در ایران مثبت و نسبت به واردات منفی می‌باشند. بر طبق نتایج به دست آمده، بدهی‌های نقدی به GDP و بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به GDP، اثر مثبت و معنی‌داری، در بلندمدت به ترتیب برابر با (257/0) و (304/0) و در کوتاه‌مدت برابر با (175/0) و (233/0) بر انتشار دی‌اکسیدکربن در ایران داشته‌اند. علاوه‌براین، اثر شاخص دارایی‌های داخلی بانک‌های تجاری به کل دارایی‌های سیستم بانکی، بر انتشار CO2 در ایران در بلندمدت بی‌معنی و در کوتاه‌مدت در سطح 90% معنی‌دار و در حدود (205/0-) برآورد شد. نتایج آزمون علیت نشان داد که در کوتاه‌مدت یک رابطه علی یک طرفه از سه شاخص توسعه مالی بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران وجود دارد.

کلمات کلیدی

, توسعه مالی, منحنی زیست محیطی کوزنتس, گاز دی‌اکسیدکربن, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038751,
author = {کاظمی, مهین دخت and فلاحی, محمدعلی and زین الیان, اکرم},
title = {بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز co2 در ایران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2014},
volume = {20},
number = {6},
month = {February},
issn = {2251-8452},
pages = {147--170},
numpages = {23},
keywords = {توسعه مالی، منحنی زیست محیطی کوزنتس، گاز دی‌اکسیدکربن، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز co2 در ایران
%A کاظمی, مهین دخت
%A فلاحی, محمدعلی
%A زین الیان, اکرم
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2014

[Download]