پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (3), شماره (40), سال (2014-5) , صفحات (89-98)

عنوان : ( تاثیرالگوی کاوشگری بر تفکر انتقادی و نگرش دانش آموزان نسبت به کتاب درسی علوم تجربی دردوره ابتدایی )

نویسندگان: حسین مومنی مهموئی , مرتضی کرمی , مریم سادات سید شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرالگوی کاوشگری بر تفکر انتقادی و نگرش دانش آموزان نسبت به کتاب درسی علوم تجربی در دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بود.پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار در سال تحصیلی 91-90 بود. که تعداد 60 دانش آموز دختر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل ( هر گروه 30 نفر ) قرار گرفتند . ابزارهای پژوهش مشتمل بود بر پرسش نامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزرو پرسشنامه نگرش سنج تحصیلی اکبری و استفاده از کتب و روش ها و فنون تدریس و مجموعه کتب آموزش فعال علوم و روش های نوین تدریس در درس علوم تجربی.در روش تجزیه و تحلیل داده ها ، ازآزمون آماری t گروههای مستقل، استفاده شد و این نتایج حاصل شد .1-الگوی کاوشگری بر تفکر انتقادی دانش آموزان تاثیر معنا داری دارد.2-الگوی کاوشگری بر نگرش دانش آموزان نسبت به کتاب علوم تجربی تاثیر معنا داری دارد.3- الگوی کاوشگری بر استنباط، شناسایی مفروضات،استنتاج ، تعبیر و تفسیر،ارزشیابی استدلالهای منطقی دانش آموزان تاثیر معنا داری دارد.4- الگوی کاوشگری برافزایش نگرش مثبت وکاهش نگرش منفی دانش آموزان نسبت به کتاب درسی علوم تجربی تاثیر معنا داری دارد

کلمات کلیدی

, الگوی کاوشگری , تفکر انتقادی , نگرش, کتاب درسی علوم تجربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038753,
author = {حسین مومنی مهموئی and کرمی, مرتضی and مریم سادات سید شریفی},
title = {تاثیرالگوی کاوشگری بر تفکر انتقادی و نگرش دانش آموزان نسبت به کتاب درسی علوم تجربی دردوره ابتدایی},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {40},
month = {May},
issn = {2008-1197},
pages = {89--98},
numpages = {9},
keywords = {الگوی کاوشگری -تفکر انتقادی - نگرش-کتاب درسی علوم تجربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیرالگوی کاوشگری بر تفکر انتقادی و نگرش دانش آموزان نسبت به کتاب درسی علوم تجربی دردوره ابتدایی
%A حسین مومنی مهموئی
%A کرمی, مرتضی
%A مریم سادات سید شریفی
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2014

[Download]