پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (7), شماره (27), سال (2012-10) , صفحات (145-183)

عنوان : ( ساخت و مطالعه مقدماتی ویژگی های روان سنجی واعتبار یابی مقیاس کارکردهای روان شناختی خانوادهایرانی(IFPFS) )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , حسین خادمیان , حسن فرهادی , عبدالرحیم قیمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضرساخت ومطالعه ویژگی های روان سنجی و اعتباریابی مقیاس کارکرد های روان شناختی خانواده ایرانی بود. بدین منظور تعداد410 نفر از نوجوانان، جوانان ووالدینآنها در شهر مشهد به عنوان نمونه پرسشنامه مذکور راپس از ساخت تکمیل نمودند. همچنین تعداد 52نفر از جوانان بعد از دو هفته با هدف بازآزمایی، مجدداً به سؤال‌های پرسشنامه پاسخ دادند.پس از جمع آوری داده‌ها، آلفای کرونباخ مربوط به کل سؤال‌ها پرسشنامه، آلفای مربوط به هر یک از ابعاد، تعیین معادل سازی نمرات خام به نمرات استانداردZ وتعیین نمرات استاندارد با میانگین 50 و انحراف معیار 10( نمرهt) انجام شد. نتایج نشان داد که ابعاد پرسشنامه از اعتبار بازآزمایی کافی برخوردار است. همچنین آلفای کرونباخ کلی این پرسشنامه نیز از اعتبار بالایی برخوردارمی باشد، اما دررابطه با اعتبار ابعاد پرسشنامه نتایج نشان داد که برخی ابعاد از اعتبار کمتری برخودار هستند که با حذف سؤال‌های نامناسب درهر بعد، اعتبار آن افزایش می یابد، که این سؤال‌ها نیز مشخص شده است. بنابراین،IFPFSرا می‌توان به عنوان یک ابزار پایا و معتبر برای ارزیابی کارکردهای روان‌شناختی خانواده ایرانی به کار برد.

کلمات کلیدی

, اعتباریابی, کارکردهای روان شناختی, خانواده, ایرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038756,
author = {کیمیایی, سیدعلی and خادمیان, حسین and حسن فرهادی and قیمتی, عبدالرحیم},
title = {ساخت و مطالعه مقدماتی ویژگی های روان سنجی واعتبار یابی مقیاس کارکردهای روان شناختی خانوادهایرانی(IFPFS)},
journal = {پژوهشهای نوین روانشناختی},
year = {2012},
volume = {7},
number = {27},
month = {October},
issn = {2322-3340},
pages = {145--183},
numpages = {38},
keywords = {اعتباریابی، کارکردهای روان شناختی، خانواده،ایرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت و مطالعه مقدماتی ویژگی های روان سنجی واعتبار یابی مقیاس کارکردهای روان شناختی خانوادهایرانی(IFPFS)
%A کیمیایی, سیدعلی
%A خادمیان, حسین
%A حسن فرهادی
%A قیمتی, عبدالرحیم
%J پژوهشهای نوین روانشناختی
%@ 2322-3340
%D 2012

[Download]