اقتصاد پولی، مالی, دوره (19), شماره (4), سال (2013-2) , صفحات (157-184)

عنوان : ( تأثیر نوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن دربازار بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: حسن حیدری , بهرام سنگین آبادی , سامان الماسی , فرزانه نصیرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطابق تئوری بازخورد نوسانات، بازده سهام و ریسک آن با هم ارتباط دارند، اما مطابق نتایج مطالعات تجربی در کشورها و بازارهای مختلف چگونگی و میزان این ارتباط متفاوت است. در این مقاله با استفاده از داده های روزانه و هفتگی ایران در بازه زمانی 15/01/1377 تا 15/04/1389 به بررسی تأثیر نوسانات پیش بینی شده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده این صنعت با بکارگیری مدل های GARCH-M با روش تخمین حداکثر راستنمایی با اطلاعات کامل (FIML) و روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها، و تأثیر نوسانات پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن با استفاده از روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها پرداخته شده است. نتایج تخمین های GARCH-M به روش FIML حاکی از تأثیر معنادار و مثبت نوسانات پیش بینی شده بر بازده سهام می باشد. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که در تمام حالت ها در سطح 1% رابطه بلندمدت میان متغیرهای هر دو مدل وجود دارد. نتایج تخمین مدل ARDL حاکی از آن است که نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب افزایش بازده این صنعت در بلندمدت می شود؛ همچنین نوسانات پیش بینی نشده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب کاهش بازده این صنعت در بلندمدت می شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر می توان گفت که در بلندمدت رابطه علیت یک طرفه از نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو به بازده این صنعت وجود دارد.

کلمات کلیدی

, تئوری بازخورد نوسانات, صنعت خودرو, مدلGARCH-M , مدلهای ARDL, آزمون کرانه ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038767,
author = {حسن حیدری and بهرام سنگین آبادی and سامان الماسی and نصیرزاده, فرزانه},
title = {تأثیر نوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن دربازار بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2013},
volume = {19},
number = {4},
month = {February},
issn = {۲۲۵۱-۸۴۵۲},
pages = {157--184},
numpages = {27},
keywords = {تئوری بازخورد نوسانات، صنعت خودرو، مدلGARCH-M ، مدلهای ARDL، آزمون کرانه ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن دربازار بورس اوراق بهادار تهران
%A حسن حیدری
%A بهرام سنگین آبادی
%A سامان الماسی
%A نصیرزاده, فرزانه
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ ۲۲۵۱-۸۴۵۲
%D 2013

[Download]