صنایع چوب و کاغذ ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2012-7) , صفحات (129-140)

عنوان : ( بررسی امکان تولید چندسازه کربن- اپوکسی بر پایه چوب و بررسی ویژگی های سایشی آن به کمک روش نوین طراحی آزمایش تاگوچی )

نویسندگان: حسین وفائی نژاد , سیدمجتبی زبرجد , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجا که از چوب می توان به عنوان جزء اصلی بسیاری از مواد پیشرفته و نوین استفاده نمود، استفاده امروزی از آن به عنوان ماتریس در چندسازه (کامپوزیت) های کربنی مشتق شده از چوب بسیار متداول و مرسوم است. مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی، بی نیازی به فرآیند های ثانویه شکل دهی و دردسترس بودن از مزایای قابل توجه این دسته از مواد چندسازه ای می باشد. از آنجایی که برای تهیه زمینه چندسازه، بایدچوبی گزینش نمودکه علاوه بردارابودن تخلخل های با قطر به نسبت بزرگ وباتوزیع یکنواخت، استحکام قابل قبولی نیزداشته باشند، چوب درخت بلوط به عنوان ماده اولیه تحقیق گزینش شده است. چوب خشک شده در دماهای مختلف در معرض گرما قرار داده شده تا بدنه کربنی متخلل تشکیل شده و در مرحله بعدی با استفاده از فرایند خورانیدن، پلیمر اپوکسی به درون تخلل های کربن تزریق شود تا در پایان شاهد محصول نهایی چندسازه ای باشیم. از میکروسکوپ الکترونیکی روبشی (SEM) برای بررسی ریز ساختار چندسازه تولید شده استفاده شد. از روش طراحی آزمایش تاگوچی برای سنجش ویژگی های سایش و بررسی نتایج آن بهره برده شده است.این تحقیق نشان داده است که اپوکسی به عنوان تقویت کننده در بهبود ویژگی های سایشی چندسازه ای موثر است. بر پایه این روش، برای داشتن بهترین نتایج یا همان کمترین نرخ سایشی، چیدمان C1, B2, A1 در آزمایش سایش منجر به حصول این مهم می شود

کلمات کلیدی

, چندسازه (کامپوزیت), چوب, اپوکسی, سایشی, طراحی آزمایش تاگوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038773,
author = {وفائی نژاد, حسین and زبرجد, سیدمجتبی and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {بررسی امکان تولید چندسازه کربن- اپوکسی بر پایه چوب و بررسی ویژگی های سایشی آن به کمک روش نوین طراحی آزمایش تاگوچی},
journal = {صنایع چوب و کاغذ ایران},
year = {2012},
volume = {3},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-9066},
pages = {129--140},
numpages = {11},
keywords = {چندسازه (کامپوزیت)، چوب، اپوکسی، سایشی، طراحی آزمایش تاگوچی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان تولید چندسازه کربن- اپوکسی بر پایه چوب و بررسی ویژگی های سایشی آن به کمک روش نوین طراحی آزمایش تاگوچی
%A وفائی نژاد, حسین
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J صنایع چوب و کاغذ ایران
%@ 2008-9066
%D 2012

[Download]