تازه های اقتصاد, دوره (135), شماره (135), سال (2012-6) , صفحات (70-73)

عنوان : ( اثر شفافیت بر کنش های اقتصادی )

نویسندگان: رضا حصارزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهههای اخیر، شفافیت یکی از ویژگیهای اصلی و بارز سیاست گذاریهای پولی شده است. مهمترین استنباطاتی که از ادبیات گذشته پیرامون موضوع شفافیت میشود این است که افزایش توانایی مردم در درک اهداف ب انکمرکزی، منتهی به افزایش »حساسیت انتظارات تورمی جامعه نسبت به تغییر در سیاستهای پولی« میشود. این افزایش حساسیت، از این نظر سودمند است که ممکن است ب انکمرکزی به اتخاذ است راتژیهای با تورم پایین محدود شود. این نوشتار، در بخش اول ضمن بیان مبانی نظری مزبور، بعضی از واقعیات طب قهبندی شده را در مورد شفافیت تبیین میکند. به عالوه اجماال به بررسی شیوههای اجرای شفافیت سیاستهای پولی در جهان خواهد پرداخت. در بخش دوم، تنوع گزارشگری اطالعات را حتی در مورد ب انکهای مرکزی که دارای چارچوب سیاست پولی مشابه، از جمله هدفگذاری تورم، هستند به تصویر میکشد. با این وجود، این نوشتار تفاوتهای معناداری را در مورد میزان شفافیت چ ارچوبهای سیاست پولی نشان میدهد. این یاف تههای تجربی، با استفاده از مبانی نظری و تئوریک، شرح و توضیح داده شده است. بنابراین این نوشتار کمک میکند تا پل ارتباطی بین شفافیت سیاستهای پولی در عمل و تئوری، ایجاد شود

کلمات کلیدی

شفافیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038774,
author = {حصارزاده, رضا},
title = {اثر شفافیت بر کنش های اقتصادی},
journal = {تازه های اقتصاد},
year = {2012},
volume = {135},
number = {135},
month = {June},
issn = {1735-1049},
pages = {70--73},
numpages = {3},
keywords = {شفافیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شفافیت بر کنش های اقتصادی
%A حصارزاده, رضا
%J تازه های اقتصاد
%@ 1735-1049
%D 2012

[Download]