بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( ارزیابی اثر پوشش خوراکی بر پایه ی متیل سلولز بر ماندگاری و رسیدگی سیب گلاب )

نویسندگان: محمدرضا بیاتی , فو‍ان بدیعی , افشین ایوانی , علی رجبی پور , حسین مبلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای افزایش ماندگاری سیب در سردخانه باید مراحل رسیدگی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از این تحقیق ارزیابی پوشش متیل سلولز بر افزایش عمر سیب گلاب می باشد.تعداد 120 عدد سیب انتخاب شد. نیمی از سیب ها با متیل سلولز پوشش داده شدند و با نمونه های بدون پوشش نگه داری شدند. درصد کاهش وزن، سفتی بافت و میزان تنفس میوه ها به مدت10 هفته اندازه گیری شدند. منحنی های نیرو – جابه جایی آزمون نفوذ سنجی رسم و ارزیابی شدند. نمودارهای مربوط به درصد کاهش وزن و تنفس نیز در مقابل مدت زمان انبارداری رسم شدند.. با مقایسه ی نمودارهای سفتی بافت، تنفس و درصد کاهش وزن در مقابل زمان نگه داری معلوم شد که در هر دو سیب ، سفتی بافت در مدت نگه داری کاهش خطی دارد. نقطه ی اوج تنفس در سیب های پوشش دار نسبت به سیب های بدون پوشش کم تر و در فاصله ی زمانی طولانی تری نسبت به شروع زمان انبارداری مشاهده شد. هم چنین درصد کاهش وزن در هر دو نوع سیب افزایشی و میزان آن در سیب های پوشش دار کم تر بود.پوشش متیل سلولز بر ویژگی هایی نظیر سفتی بافت، میزان تنفس و درصد کاهش وزن اثر مثبت و معنی داری داشت و به طورکلی میزان رسیدگی سیب گلاب را در سردخانه به تاخیر می اندازد و باعث افزایش عمر ماندگاری آن می شود.

کلمات کلیدی

, سیب گلاب , پوشش متیل سلولز , بافت سنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038778,
author = {بیاتی, محمدرضا and فو‍ان بدیعی and افشین ایوانی and علی رجبی پور and حسین مبلی},
title = {ارزیابی اثر پوشش خوراکی بر پایه ی متیل سلولز بر ماندگاری و رسیدگی سیب گلاب},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سیب گلاب ، پوشش متیل سلولز ، بافت سنجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر پوشش خوراکی بر پایه ی متیل سلولز بر ماندگاری و رسیدگی سیب گلاب
%A بیاتی, محمدرضا
%A فو‍ان بدیعی
%A افشین ایوانی
%A علی رجبی پور
%A حسین مبلی
%J بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]