پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (119-126)

عنوان : ( بررسی وضعیت مدیریت پرورش گاو شیری در استان های خراسان )

نویسندگان: رضا ولی زاده , مرضیه قدمی کوهستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناخت وضعیت مدیریت گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی استان های خراسان به ویژه از نظر تغذیه، تعداد 113 واحد گاو شیری دارای پروانه و کارت شناسایی از طریق پرسشنامه و بازدید بررسی شدند. درصد گاوهای دوشا، خشک، تلیسه های آبستن، تلیسه های غیرآبستن، گوساله های 6 0 درصد / 10 و 1 ،9 ،15 ،6 ،11 ،10 ، تا 12 ماهه، گوساله های کمتر از 6 ماه، گوساله های شیری و گاو نر داشتی در واحدهای مورد مطالعه به ترتیب 39 3 درصد بود. تغییرات زیادی در فراوانی، نوع و کیفیت مواد خوراکی به ویژه علوفه وجود / 25 کیلوگرم و درصد چربی 5 / بود. میانگین تولید روزانه شیر 5 داشت. تغییرات قیمت مواد خوراکی در طول سال حدود 30 درصد بود. مصرف مواد مغذی بیش از حدود توصیه شده بود و درصد هزینه تغذیه مازاد از 9 درصد بود. عمده کنسانتره های مصرفی در / 15 و 1 ،14/3 ،9/ کل هزینه خوراک روزانه برای گاوهای پرشیر، متوسط شیر، کم شیر و خشک به ترتیب 1 محل گاوداری ها تهیه می شد. میانگین غلظت انرژی خالص شیردهی در کیلوگرم ماده خشک و د رصد پروتئین خام کنسانتره های دست ساز و 15 درصد /3±1/ 1 مگاکالری و 04 /68±0/ 16 درصد، 04 /1±0/ 1 مگاکالری، 8 /73±0/ کنسانتره های تهیه شده در کارخانه های خوراک دام به ترتیب 03 بود. در بیشتر واحدها اتلاف مواد سیلویی شکلهای مختلف به ویژه در طی فرآیند سیلوکردن و نگهداری آن مشخص بود . به طور کلی در این مطالعه مشخص شد که اساساً گاوداران جیره های حاوی انرژی بیشتر و نامتوازن از نظر پروتئین را به مصرف گاوهای شیری می رساندند و کیفیت علوفه پایین و به شدت متغیر بود. جهت بهبود وضعیت و استفاده بهینه از امکانات، اعمال مدیریت فنی و آموزشهای ترویجی توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, خراسان, مدیریت گاوهای شیری, جیره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038783,
author = {ولی زاده, رضا and قدمی کوهستانی, مرضیه},
title = {بررسی وضعیت مدیریت پرورش گاو شیری در استان های خراسان},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2014},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {119--126},
numpages = {7},
keywords = {خراسان، مدیریت گاوهای شیری، جیره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت مدیریت پرورش گاو شیری در استان های خراسان
%A ولی زاده, رضا
%A قدمی کوهستانی, مرضیه
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2014

[Download]