پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (147-156)

عنوان : ( ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه ای گون اسپرسی (Astragalus brevidens Freyn & Sint) و مازندرانی (Astragalus masenderanus Bunge) در شرایط برون تنی )

نویسندگان: فریدون ملتی , ندا نقدی , رضا ولی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از اجرای این مطالعه تعیین ارزش غذایی دو گونه گون اسپرسی و مازندرانی از طریق اندازه گیری ترکیبات شیمیایی، میزان تولید گاز و قابلیت هضم در شرایط برون تنی در سه مرحله مورفولوژیکی (رویشی، گلدهی، بذردهی) بود. گون های اسپرسی و مازندرانی از گیاهان بومی استان های خراسان هستند که به علت برخورداری از خوشخوراکی و تولید بالا مورد توجه می باشند. تولید گاز و خصوصیات تجزیه پذیری ماده خشک گیاه طی مراحل مختلف رشد، در 120 ساعت انکوباسیون اندازه گیری شد. تجزیه شیمیایی نشان داد ارزش غذایی گیاه، تحت تاثیر مراحل رشد گیاه قرار دارد . در مرحله 20 درصد بود و همانطور که انتظار می رفت با افزایش سن گیاه / 16 و 77 / رویشی میزان پروتئین برگ در گون اسپرسی و مازندرانی به ترتیب برابر با 99 بر اساس میزان گاز تولید شده، میانگین ماده آلی قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم، در گون اسپرسی به .(P<0/ از میزان پروتئین برگ کاسته شد ( 05 8/ 6 تا 41 / 57 درصد و 71 / 45 تا 61 / 8 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک و در گون مازندرانی 52 / 6 تا 91 / 60 درصد و 93 / 46 تا 50 / ترتیب در دامنه 97 28 تا / 30 تا 61 و 60 / مگاژول در کیلوگرم ماده خشک بود. دامنه ناپدید شدن ماده خشک در شرایط برون تنی در گون اسپرسی و مازندرانی به ترتیب 07 61/05 درصد بود. با توجه به بالا بودن قابلیت هضم و پروتئین خام در این دو گونه به نظر می رسد، گون اسپرسی و مازندرانی می توانند به عنوان گیاهان علوفه ای مناسب در مراتع مورد توجه و گسترش قرار گیرند. با این وجود نیاز به انجام مطالعات بیشتری در ارتباط با مواد ضد تغذیه ای و بررسی و مطالعه ترکیبات شیمیایی موجود در گیاه وجود دارد.

کلمات کلیدی

, گون اسپرسی, گون مازندرانی, ترکیب شیمیایی, تولید گاز, انرژی قابل متابولیسم, قابلیت هضم ظاهری در شرایط برون تنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038785,
author = {ملتی, فریدون and نقدی, ندا and ولی زاده, رضا},
title = {ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه ای گون اسپرسی (Astragalus brevidens Freyn & Sint) و مازندرانی (Astragalus masenderanus Bunge) در شرایط برون تنی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2013},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3106},
pages = {147--156},
numpages = {9},
keywords = {گون اسپرسی، گون مازندرانی، ترکیب شیمیایی، تولید گاز، انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ظاهری در شرایط برون تنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه ای گون اسپرسی (Astragalus brevidens Freyn & Sint) و مازندرانی (Astragalus masenderanus Bunge) در شرایط برون تنی
%A ملتی, فریدون
%A نقدی, ندا
%A ولی زاده, رضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2013

[Download]