پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (56-61)

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915 ILSTS و 45 LGB ،BMS1350در گوسفندان نژاد بلوچی )

نویسندگان: رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , علی اصغر اسلمی نژاد , غلامرضا داشاب , داود علی ساقی , مریم قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه چندشکلی 4 جایگاه میکروساتلایتای 1915 گوسفندان بلوچی مورد بررسی قرار گرفت . نمونه خون از 185 گوسفند نژادبلوچی واقع در ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد تهیه شد . استخراج با روش گوانیدی ن تیوسیانات - سیلیکاژل انجام شد . قطعات ژنی مربوط به جایگاههای میکروساتلایتای با استفاده از واکنش های زنجیره ای DNA با استفاده از ژل پلی آکریل آمید 8% و رنگ آمیزی با روش نیترات نقره مورد PCR پلیمراز و براساس روش استاندارد تکثیر شدند . محصولات واکنش خوانده شدند . انحراف از تعادل هاردی - واینبرگ در هیچ کدام از جایگاه های مورد Photo-Capt بررسی قرار گرفت . اندازه آلل ها با استفاده از نرم افزار در جایگاه B 0، آلل / با فراوانی 71 BMS در جایگاه 1350 D 0، آلل / با فروانی 53 BMS در جایگاه 1915 E آلل .(P<0/ مطالعه مشاهده نشد . ( 005 تا LGB 0 در جایگاه / 0دارای بیشترین فراوانی بودند . دامنه هتروزیگوسیتی از 83 / با فراوانی 91 ILSTS در جایگاه 45 A 0و آلل / با فراوانی 78 LGB 1 مربوط به جای گاه / و کمترین مقدار، 65 BMS 2 مربوط به جایگاه 1350 / متغییر بود . بیشترین مقدار شاخص شانون، 05 BMS 0/91 در جایگاه 1350 بود . با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش و سایر پژوهش هایی که بر روی این نژاد انجام شده است می توان بیان کرد که با وجود LGB انجام فعالیتهای اصلاح نژادی در سال های گذشته، جمعیت گوسفندان بلوچی مورد بررسی، از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار هستند.

کلمات کلیدی

, چندشکلی, گوسفند بلوچی, نشانگر میکروساتلایت, تنوع ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038786,
author = {ولی زاده, رضا and نصیری, محمدرضا and اسلمی نژاد, علی اصغر and غلامرضا داشاب and داود علی ساقی and قلی زاده, مریم},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915 ILSTS و 45 LGB ،BMS1350در گوسفندان نژاد بلوچی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {56--61},
numpages = {5},
keywords = {چندشکلی، گوسفند بلوچی، نشانگر میکروساتلایت، تنوع ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915 ILSTS و 45 LGB ،BMS1350در گوسفندان نژاد بلوچی
%A ولی زاده, رضا
%A نصیری, محمدرضا
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A غلامرضا داشاب
%A داود علی ساقی
%A قلی زاده, مریم
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2013

[Download]