هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند کژدمی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک، برش تنگ ماغر، شمال باختری بهبهان )

نویسندگان: ابراهیم عبدالهی , محمد وحیدی نیا , مهناز پروانه نژاد شیرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعات زیست چینه ای و تعیین سن دقیق سازند کژدمی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک و مطابقت بایوزونهای شناسایی شده با بایوزونهای استاندارد جهانی برشی از این سازند در تنگ ماغر شمال باختری بهبهان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه اجتماع فرامینیفرهای پلانکتونیک یاد شده در برش مذکور منجر به شناسایی 30 گونه متعلق به 7 جنس فرامینیفرهای شاخص منطقه تتیس انجامیده است. در این پژوهش 8 بایوزون شامل: Leupoldina cabri Total Range Zone, Globigerinelloides blowi Interval Zone, Globigerinelloides algerianus Total Range Zone, Globigerinelloides ferrolensis Partial Range Zone, Paraticinella bejaouensis Interval Zone, Hedbergella trocoidae Partial Range Zone, Muricohedbergell planispira Interval Zone, Ticinella primula Interval Zone مورد شناسایی قرار گرفتند، که از نظر سنی معادل با Early Aptian تا Middle Albian و قابل مقایسه با زون بندی Premoli Silva &Verga(2004) می باشد.

کلمات کلیدی

, سازند کژدمی, فرامینیفرهای پلانکتونیک, تنگ ماغر, بهبهان, آپتین زیرین, آلبین میانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038793,
author = {عبدالهی, ابراهیم and وحیدی نیا, محمد and مهناز پروانه نژاد شیرازی},
title = {زیست چینه نگاری سازند کژدمی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک، برش تنگ ماغر، شمال باختری بهبهان},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازند کژدمی، فرامینیفرهای پلانکتونیک، تنگ ماغر، بهبهان، آپتین زیرین، آلبین میانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری سازند کژدمی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک، برش تنگ ماغر، شمال باختری بهبهان
%A عبدالهی, ابراهیم
%A وحیدی نیا, محمد
%A مهناز پروانه نژاد شیرازی
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]