فقه و اصول, دوره (1), شماره (95), سال (2014-1) , صفحات (45-63)

عنوان : ( تبیین و بررسی گستره ظهور و دلالت آیه جواز چند همسری )

نویسندگان: سیدمحمود طباطبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از دیرباز میان مفسران در دلالت آیه چند همسری (و إن خفتم ألا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع ) بویژه نسبت میان شرط و جزاء در آن گفتگو بوده است. آراء و اقوال و احتمال های متعددی در تصحیح این نسبت بیان شده است . روایتی مبنی بر اسقاط ثلث قرآن در میانه شرط و جزا و نیز جابجایی آیات به ابهام در معنای آیه دامن زده است . فقهاء به جهت ضروری انگاشتن جواز چند همسری به نحوه دلالت این آیه کمتر پرداخته اند . این مقاله ضمن تبیین گستره ی ظهور و دلالت این آیه ، دو دیدگاهها عمده در نسبت شرط و جزا را طرح (علامه طباطبایی و فخر رازی) و نقد کرده آنگاه قول سومی را در آیه تقویت و تثبیت کرده است که حسب آن آیه برای مردانی که از به عهده گرفتن سرپرستی یتیمان به جهت تعدی به حقوق و اموالشان بیمناکند جواز چند همسری را مطرح می کند تا بتوانند در پرتو حضور زنان که کانون عاطفه و محبت اند به رسیدگی و تربیت صحیح کودکان یتیم اقدام کنند.

کلمات کلیدی

, چند همسری , عدالت اجتماعی , حقوق ایتام , تحریف قرآن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038799,
author = {طباطبائی, سیدمحمود},
title = {تبیین و بررسی گستره ظهور و دلالت آیه جواز چند همسری},
journal = {فقه و اصول},
year = {2014},
volume = {1},
number = {95},
month = {January},
issn = {2008-9139},
pages = {45--63},
numpages = {18},
keywords = {چند همسری ، عدالت اجتماعی ،حقوق ایتام ، تحریف قرآن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین و بررسی گستره ظهور و دلالت آیه جواز چند همسری
%A طباطبائی, سیدمحمود
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2014

[Download]