برنامه‌ ریزی فضایی, دوره (3), شماره (8), سال (2013-6) , صفحات (1-18)

عنوان : ( سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی مؤثر بر آن در شهرستان میبد- یزد )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , صدیقه بهزادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلامت انسانها به عنوان یک حق اساسی ویک دارایی وسرمایه ارزشمند برای تمامی سطوح وطبقات اجتماع مطرح است. امروزه دیدگاه‌های سلامت چشم انداز وسیع‌تری یافته وبه عوامل تعیین کننده غیرطبی سلامت هم چون عوامل روانی، اجتماعی توجه ویژه ای معطوف شده است. بررسی ابعاد مختلف سلامت درروستا وتلاش برای ارتقاء آن نقش موثری در پایداری نواحی روستایی دارد. هدف پژوهش حاضر سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی (جنسیت، سن، تحصیلات، بعدخانوار، وضعیت تأهل، درآمد و وضعیت شغلی) مؤثر بر آن در شهرستان میبد واقع دراستان یزد است. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه‌گیری (کوکران) از سطح 6 روستا و 177 خانوار نمونة منطقه جمع‌آوری شده است و با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس، فی ووی کرامر، آزمون مقایسه میانگین دو نمونه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که میانگین سطح سلامت در بین روستاییان برابر 11/3 است و میانگین سلامت اقتصادی، اجتماعی، زیست پزشکی و محیطی به ترتیب 3/2، 15/3، 75/3 و 25/3 است. بنابراین، نزدیک به 70 درصد روستاییان درسطح سلامت متوسط قراردارند. بر پایة یافته‌های تحقیق، درمورد ویژگی‌های فردی مؤثر بر سطح سلامت روستاییان تنها بعد خانوار و وضعیت تاهل رابطه معناداری با سلامت نداشته‌اند، اما بین جنسیت، سن، تحصیلات، درآمد و وضعیت شغلی رابطه معناداری با سطح سلامت روستاییان برقرار بود. در توزیع فضایی سطح سلامت در سطح روستاهای مورد مطالعه، میانگین سطح سلامت از حداقل 14/3 در روستای بفروئید تا حداکثر 66/3 در روستای بیده در نوسان بوده است.

کلمات کلیدی

, سلامت اقتصادی, سلامت اجتماعی, سلامت زیست‌پزشکی, سلامت محیطی, ویژگی‌های فردی, میبد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038805,
author = {عنابستانی, علی اکبر and بهزادی, صدیقه},
title = {سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی مؤثر بر آن در شهرستان میبد- یزد},
journal = {برنامه‌ ریزی فضایی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {8},
month = {June},
issn = {2228-7485},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {سلامت اقتصادی، سلامت اجتماعی، سلامت زیست‌پزشکی، سلامت محیطی، ویژگی‌های فردی، میبد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی مؤثر بر آن در شهرستان میبد- یزد
%A عنابستانی, علی اکبر
%A بهزادی, صدیقه
%J برنامه‌ ریزی فضایی
%@ 2228-7485
%D 2013

[Download]