تنش شوری در گیاهان و راهکار های توسعه کشاورزی در شرایط شور , 2013-09-12

عنوان : ( مقایسه ارقام مختلف گندم در پاسخ به سطوح شوری )

نویسندگان: بی بی الهه موسوی فر , مرتضی گلدانی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور معرفی ارقام مقاوم به شوری و استفاده از آنها در برنامه های به نژادی، تنوع ژنتیکی مقاومت به تنش در10 رقم گندم طی آزمایشی بررسی گردید. این مطالعه با 10 رقم (سایونز، ارگ، بم، پیشتاز، الوند، کاسکوژن، بهار، پارس، پیشگام و سیوند) در 5 سطح شوری (0،3، 5 ، 7 و 9 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 92-1391 اجرا شد. صفات ارتفاع بوته، وزن خشک و حجم ریشه، تعداد پنجه، طول سنبله، تعداد سنبله، تعداد سنبلچه، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در بوته اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری کلیه صفات اندازه گیری شده در بوته به طور معنی داری کاهش یافت. در بین ارقام نیز رقم کاسکوژن بیشترین ارتفاع بوته، وزن خشک و حجم ریشه و تعداد دانه و وزن دانه در بوته را دارا بود. در مجموع چنین به نظر می رسد که رقم کاسکوژن نسبت به دیگر ارقام برای رشد در شرایط آب و خاک شور مناسب تر باشد.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, رقم, خصوصیات مورفولوژیک, عملکرد و اجزای عملکرد دانه, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038811,
author = {موسوی فر, بی بی الهه and گلدانی, مرتضی and نظامی, احمد},
title = {مقایسه ارقام مختلف گندم در پاسخ به سطوح شوری},
booktitle = {تنش شوری در گیاهان و راهکار های توسعه کشاورزی در شرایط شور},
year = {2013},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تنش شوری، رقم، خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه، گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ارقام مختلف گندم در پاسخ به سطوح شوری
%A موسوی فر, بی بی الهه
%A گلدانی, مرتضی
%A نظامی, احمد
%J تنش شوری در گیاهان و راهکار های توسعه کشاورزی در شرایط شور
%D 2013

[Download]