اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایذار , 2013-11-22

عنوان : ( نقش مطالعات ریس پهنه تنذی لرزه ای در طراحی پایذار شهری )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , اعظم قزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دس ای طٔب ؼِبت ت٘بیح طٔب ؼِبت سیض پٟٙٝ ثٙذی شِصٜ ای دس ضٟش طٔهٟذ شطهش یح ضهذٜ ٚ اٞ یه ت آ دس طشاحه ی ای ضٟشی ٛٔسد شبویذ لشاس شٌفتٝ است. ت٘بیح طٔب ؼِبت سیض پٟٙٝ ثٙهذ ی هِشصٜ ا ی ضهٟش طٔهٟذ ضهب ؼٔشفه ی پبسا تٔش ٞبی حشوتی ص یٔ دس سٙ وف شِصٜ ای، اسائٝ م٘طٝ ٞبی ٞ پشیٛد شطهذ یذ، م٘طهٝ ٞهب ی طجمهٝ ثٙهذ ی ص یٔ ٚ ٟ٘بیتبٌ م٘طٝ ٞبی ٞ ضتبة ٚ ٞ طٕتبة طیفی دس سطح ص هٔ ی هٔ ی ثبضهذ. ٞ نٕٙه ی دس ایه طٔب ؼِهبت سٌ ّٟبی خٙٛة ٚ ض بٕ طٟٔذ ثؼٙٛا سٌ ّٟبی فؼب ؼٔشفی ضذٜ است وٝ ثبیه ذ دس شٛسهؼٝ ضهٟش ی حهش ی ا ٟ٘هب سػبیت شٌدد. ثشاسبس م٘طٝ ٞبی ٞ پشیٛد سبخت بٍٜ یٔ شٛا ىٔب ٙٔبیت ثشای سبصٜ ٞبی ث ّٙذ شٔشجهٝ دس ضهٟش طٟٔذ سا شؼیی ٕٛ٘د. ٞ نٕٙی ثشاسبس م٘طٝ ٞبی ٞ ضتبة سطحی یٔ شٛا ٙٔبطک ثب سطح ضتبة پبیی شهش خٟت سبصٜ ٞبی ثب سیسه ثبلا سا طٔخع ٕٛ٘د.

کلمات کلیدی

, سیض پٟٙٝ ثٙذی شِصٜ ای, پبسا تٔشٞبی حشوتی, اثشات سبخت بٍٞی, طٟٔذ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038814,
author = {حافظی مقدس, ناصر and قزی, اعظم},
title = {نقش مطالعات ریس پهنه تنذی لرزه ای در طراحی پایذار شهری},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایذار},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیض پٟٙٝ ثٙذی شِصٜ ای، پبسا تٔشٞبی حشوتی، اثشات سبخت بٍٞی، طٟٔذ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مطالعات ریس پهنه تنذی لرزه ای در طراحی پایذار شهری
%A حافظی مقدس, ناصر
%A قزی, اعظم
%J اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایذار
%D 2013

[Download]