مطالعات سیاسی جهان اسلام, دوره (1), شماره (2), سال (2012-8) , صفحات (57-72)

عنوان : ( تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم گرایی و واگرایی در جهان اسلام )

نویسندگان: محمدرضا حافظ نیا , ریباز قربانی نژاد , محسن جان پرور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: ساختار فضایی- جغرافیایی جهان اسلام که از جنوب شرق آسیا تا غرب افریقا و جنوب شرق اروپا امتداد یافته است، شامل بیش از پنجاه کشور می-شود که حدود 22 درصد خشکی های جهان را تشکیل می دهند. این ساختار فضایی- جغرافیایی، شامل عوامل متعدد هم گرا نظیر تهدید مشترک، منافع مشترک و متقابل و ارزشهای مشترک و تجانس ساختاری می شود، که زمینه ی پیوند بین کشورهای جهان اسلام را فراهم آورده است؛ از سوی دیگر در این ساختار فضایی ـ جغرافیایی عوامل واگرای متعددی نظیر تفاوت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی، در کنار اختلافات سرزمینی و مرزی و رقابت های منطقه ای نیز وجود دارد که سبب شده است گسیختگی و واگرایی بین کشورهای جهان اسلام را به وجود آید. با بررسی های صورت گرفته در این مقاله و تحلیل وضعیت و شواهد موجود در جهان اسلام به این نتیجه می رسیم که نیروهای ژئوپلیتیکیِ واگراساز نسبت به نیروهای هم گراساز از اهمیت و وزن بیشتری برخوردارند. به طوری که، در این رابطه چنین به نظر می رسد که عوامل و متغیرهای اصلی واگرایی در جهان اسلام، جنبه ی ژئوپلیتیکی داشته و رقابت بر سر گسترش حوزه ی نفوذ در مقیاس های مختلف محلی، منطقه ای، ملی و فراملی، نقش عمده ای را در این زمینه ایفا می-کند.

کلمات کلیدی

, کلیدواژگان: جهان اسلام, هم گرایی, واگرایی (سیر کولاسیون), ژئوپلیتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038815,
author = {محمدرضا حافظ نیا and ریباز قربانی نژاد and جان پرور, محسن},
title = {تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم گرایی و واگرایی در جهان اسلام},
journal = {مطالعات سیاسی جهان اسلام},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {August},
issn = {2252-0929},
pages = {57--72},
numpages = {15},
keywords = {کلیدواژگان: جهان اسلام، هم گرایی، واگرایی (سیر کولاسیون)، ژئوپلیتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم گرایی و واگرایی در جهان اسلام
%A محمدرضا حافظ نیا
%A ریباز قربانی نژاد
%A جان پرور, محسن
%J مطالعات سیاسی جهان اسلام
%@ 2252-0929
%D 2012

[Download]